Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pietroasa Mică | Commune: Pietroasele | County: Buzău | Site: Gruiu Dării | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene
Periods
Eneolithic;
Bronze Age;
La Tène
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Buzău
Locality   Pietroasa Mică
Commune   Pietroasele
Site  Gruiu Dării
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dupoi Vasile Sector director Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
Liuşnea Mihaela Denisia Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Ludmer Charlotte
Matei Roxana
Matei Sebastian Muzeul Judeţean Buzău
Pandrea Stănică Muzeul Brăilei
Sîrbu Valeriu Site director Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 48539.01
Report Reluarea săpăturilor, după o întrerupere de peste 10 ani, era necesară pentru că o serie de probleme rămăseseră nelămurite, între care amintim: tipul şi structura fortificaţiei, stratigrafia, natura complexelor, tipul de monument pentru sec. I a. Chr. - I p. Chr. etc.

Incinta, de formă aproape dreptunghiulară, are acum o lungime de de 70-75 m şi o lăţime de 35-50 m, deci include o suprafaţă de cca. 2500-2600 m2; în mare parte a fost afectată de carierele de piatră şi de eroziune, astfel că se poate estima că în epoca dacică a avut o suprafaţă de 3500-4000 m2. Prin forma sa tronconică, cu trei laturi abrupte, platoul era uşor de apărat şi fortificat, întrucât este format din masive de calcar şi gresie, iar lemnul este din abundenţă în zonele din jur.

Fortificaţia. Pe latura de V, cea mai vulnerabilă, şi, parţial, pe cea de NV vestigiile fortificaţiei sunt încă impresionante, ele observându-se pe o lungime de 55-60 m, cu o lăţime la bază de 14-16 m şi o înălţime, în dreptul paramentelor, de 3,50 - 3,75 m. Foarte probabil şi laturile de S şi E au fost apărate, dar aici exploatările de calcar au distrus zonele unde s-au aflat fortificaţiile. În ultima fază, din sec. I a. Chr. - I p. Chr., pe laturile de V şi NV a fost ridicat un zid cu două paramente şi emplecton, lat de 2,10 - 2,20 m. Paramentele, păstrate pe maximum 3-4 asize, sunt clădite din dale din calcar, îngrijit fasonate, de mărimi diferite, iar emplectonul este format din pietre mici şi mijlocii, de forme diverse, legate cu pământ galben. În zona cercetată zidul n-a fost aşezat direct pe stânca nativă, ci pe un "pat" de pietre şi lut, iar fundaţia, cu o înălţime de 1,20 - 1,40 m, a fost îngropată într-o masă de pietre şi lut galben. Deocamdată nu s-au identificat urmele vreunei infrastructuri din lemn. De la paramentul interior spre incintă, pe o lăţime de 6-7 m, se observă o serie de intervenţii în stâncă şi zone cu blocuri masive din calcar, ceea ce indică amenajări anterioare, a căror rost urmează să-l stabilim în campaniile următoare.

Stratigrafia. În partea de NV a incintei s-au efectuat săpături, în patru suprafeţe de câte 4 x 4 m, însă doar în S6 s-a ajuns până la sterilul arheologic, adică stânca nativă, astfel încât problemele stratigrafice vor fi abordate cu prudenţă.

Inventarul arheologic descoperit provine din eneolitic (materiale Cernavodă Ic şi Cucuteni B2), din epoca bronzului (cultura Monteoru, fazele Ic3, Ic2 şi Ia), geto-daci (sec. IV a. Chr. - I p. Chr.), plus rarisime piese din mileniul I p. Chr.

În zona cercetată geto-dacii au bulversat nivelurile monteorean şi, parţial, pe cel eneolitic. În nici una din suprafeţe nu s-au descoperit complexe de locuire in situ.

Grosimea stratului arheologic în S6 este de 1,40 - 1,60 m, el fiind constituit din depunerile de tip moviliţă din epoca dacică (sec. I a. Chr. - I p. Chr.) şi din depunerile, în mare parte nivelate şi distruse, din eneolitic şi bronz.

Complexe. În nivelul dacic târziu s-au identificat doar trei tipuri de complexe: depuneri de tip moviliţă cu ringuri la bază, vetre şi o singură groapă!

Aceste depuneri de tip moviliţă se prezintă astfel: a) baza este marcată de ringuri de pietre, uneori suprapuse, de formă rotundă sau uşor ovală, cu diametre de 1,50-3 m; câteodată, în interior au vetre ori s-au depus resturile unor vetre; b) umplutura cuprinde pământ şi pietre, bucăţi şi pigmenţi de vetre şi pereţi arşi, oase de animale, plus un bogat şi variat inventar format din vase ceramice, întregi sau fragmentate, unelte şi ustensile, podoabe, monede etc.; c) deasupra depunerilor s-a aşezat o masă de pietre, mai mult sau mai puţin compactă.

Spre exemplificare, descriem Compelxul nr. 1 (C1D1, din S6-S7).

Vom prezenta elementele esenţiale ale acestei depuneri întrucât este una tipică şi are un inventar bogat.

De formă aproape rotundă la bază (D = 2,75 - 2,85 m), depunerea s-a evidenţiat stratigrafic pe o înălţime de peste 0,80 m (între 0,40 - 1,24 m adâncime). Complexul era marcat la bază de un şir intermitent de pietre şi depuneri de inventar arheologic. Depunerea a fost acoperită, placată, cu pietre mici şi mijlocii, plus fragmente de vase. În profilul vestic al secţiunii S7 se observa clar cum dărâmătura fortificaţiei, oblică şi liniară, a căzut peste placarea semicirculară a complexului.

Umplutura complexului era formată dintr-un amestec, pe orizontală şi verticală, de pământ gălbui-cenuşiu măzăros în partea superioară şi cenuşiu-afânat în cea inferioară, pigmenţi şi bucăţi de lipitură arsă şi de vatră, oase de animale, pietre, plus un bogat şi variat inventar arheologic.

Inventarul arheologic constă din vase întregi şi fragmentare, sute de fragmente de vase dacice şi elenistice, unelte şi ustensile, arme şi podoabe, piese diverse etc.

În partea central-nordică s-au depus vase întregi sau sparte in situ şi vase fragmentare, între care amintim: borcane, ceşti-opaiţe, cupe şi picioare de fructiere, strecurători, capace etc.; între acestea sunt de semnalat şi câteva funduri de borcane.

În complex s-au aflat peste 25 de piese din bronz şi fier (fibule, un ac de păr, verigi, oglinzi, cuţite, cârlig de undiţă, plăcuţe etc.), 6 fusaiole, un vârf de săgeată din os, o bilă din piatră etc.

Precizăm că aici s-au depus o serie de piese întregi, atât vase ceramice, cât şi piese din fier sau bronz ori lut.

Desigur, o bună parte din umplutura lui provine din stratul arheologic, dovada cea mai clară fiind cele câteva fragmente de vase eneolitice şi monteorene; de semnalat şi marea cantitate de oase de animale, unele parţial arse, de la variate specii de animale.

Desigur, înălţimea iniţială a depunerii trebuie să fi fost de cel puţin 1 m, dacă ea avea acum cca. 0,85 m; faptul că n-a avut un ring compact din pietre masive, pe mai multe nivele, a făcut ca o parte a depunerii să depăşească limitele lui iniţiale.

Pe baza ansamblului inventarului, depunerea poate fi datată la mijlocul / a doua jumătate a sec. I p. Chr., piesele din epocile anterioare fiind antrenate în umplutura depusă.

Se observă o evidentă succesiune a complexelor, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. De exemplu, în S6, complexele nr. 1 şi nr. 6, suprapuneau complexul nr. 4, de la care s-a păstrat doar ringul, iar în S9, complexele nr. 2 şi 3 se aflau la nivele diferite. Doar prin cercetarea unor mari suprafeţe şi prin analiza minuţioasă, comparativă, a inventarelor din aceste complexe se va putea sesiza dinamica depunerilor.

Inventarul arheologic este bogat şi variat.

Eneolitic. Întrucât doar în câteva situaţii s-au găsit materiale in situ, nederanjate de nivelare, inventarul este fragmentat şi reprezentat, îndeosebi, din fragmente de vase şi rare unelte şi ustensile din silex, os şi piatră. Vasele de tipul Cernavodă Ic sunt ornamentate cu şiruri mici de impresiuni realizate cu şnurul sau cu o unealtă cu vârful ascuţit, iar cele de tip Cucuteni B sunt pictate cu benzi de culoare brună, neagră ori roşie, fie direct pe peretele roşu al vasului, fie pe un fond de vopsea alb-gălbuie.

Cultura Monteoru. Deoarece tot stratul arheologic al acestei culturi a fost bulversat şi nivelat de către daci, singurele materiale recuperate au fost fragmentele de vase, de diverse forme şi mărimi, caracteristice etapelor Monteoru Ic3, Ic2 şi Ia.

Epoca Latene

Din sec. IV-III a. Chr. nu s-a descoperit nici un complex in situ, ci doar puţine fragmente de vase: a) modelate cu mâna-borcane, vase tronconice sau bitronconice, cu proeminenţe pentru manevrare, decorate cu brâuri alveolate sau crestate, castroane cu gura invazată sau verticală, şi b) modelate cu roata: castroane ori străchini cu gura invazată şi, mai rar, căni, de culoare cenuşie ori neagră.

Din sec. I a. Chr. - I p. Chr. s-a descoperit o gamă variată de piese: vase ceramice, unelte şi ustensile, accesorii vestimentare şi podoabe, arme etc. Este de menţionat că marea majoritate a pieselor s-au aflat în depunerile de tip moviliţă.

Vasele ceramice includ aproape toată gama de recipiente cunoscută în olăria geto-dacică a acestei epoci, atât ca forme, tehnici de modelare, ardere şi decorare, cât şi ca motive ori compoziţii decorative.

Importurile elenistice constau, îndeosebi, din fragmente de amfore, dar şi de alte recipiente ceramice sau din sticlă ori metal. Importurile romane sunt mult mai reduse.

Uneltele şi ustensilele sunt reprezentate din cuţite din fier ori piese din os, corn, lut şi piatră, iar armele din vârfuri de săgeţi din fier, bronz sau os. De semnalat numărul extrem de mare de "fusaiole" şi rondele.

Accesoriile şi podoabele sunt reprezentate de fibule, inele, cercei, brăţări din fier şi bronz, din mărgele din sticlă etc. De semnalat pintenii şi cârligele de undiţă din fier, ca şi o figurină antropomorfă din lut.

Cronologia. Pe baza descoperirilor de până acum, inclusiv a celor din intervalul 1973-1989, se poate afirma că există vestigii din eneolitic (cca. 3700/3650-
3400/3300 a. Chr.), din epoca bronzului (cca. 2400 - 2100 a. Chr.) şi din epoca geto-dacică (cca. 350-200 a. Chr. şi cca. 125/100 a. Chr. - 101/106 p. Chr.); prima jumătate a sec. II a. Chr. pare a nu fi documentată, iar majoritatea pieselor provin din sec. I p. Chr.

Izolat s-au găsit şi piese din mileniul I p. Chr. sau evul mediu.

Consideraţii finale. Vom avea în vedere şi campaniile anterioare, deci o suprafaţă de peste 800 m2.

Întrucât pentru eneolitic şi epoca bronzului s-a săpat extrem de puţin în nivelurile lor arheologice, iar acestea au fost bulversate în epoca Latene, este dificil de făcut aprecieri de ordin general.

Din sec. IV - III a. Chr. nu s-a descoperit nici un complex in situ, iar numărul pieselor este redus, astfel că rămâne cercetărilor viitoare clarificarea situaţiei.

În schimb, pentru sec. I a. Chr. - I p. Chr. putem afirma că este vorba de o incintă fortificată cu un zid cu două paramente şi emplecton, în care complexul tipic este reprezentat de depunerile de tip moviliţă cu ring la bază, câteodată cu vatră în interior. De regulă, aceste depuneri conţin vase întregi sau sparte in situ, plus o serie de alte piese: unelte şi ustensile, podoabe, monede, armament), figurine antropomorfe ori zoomorfe etc. Deocamdată nu s-a descoperit, indubitabil, nici un complex de locuire in situ, întrucât nu s-au găsit gropi de bordeie ori podine, pereţi prăbuşiţi, arşi sau nu, ori zone amenajate şi concentrări tipice de materiale de la locuinţe de suprafaţă. Nu s-au găsit nici ateliere ori amenajări de tipul anexelor gospodăreşti. În afara depunerilor de tip moviliţă s-au mai găsit câteva vetre şi doar o singură groapă.

În toată suprafaţa din incinta cercetată până acum, de aproape 800 mp, s-au găsit numeroase depuneri cu ringuri la bază, ce par a se grupa pe nuclee şi "înşira" pe direcţia SE - NV. Există ringuri concentrice, ringuri - "mamă" cu alte ringuri adosate, suprafeţe compacte de pietre etc. Depunerea unor piese întregi - vase, unelte, arme, podoabe etc., uneori destul de numeroase, deci renunţarea la bunuri de valoare, nu poate fi explicată fără o motivaţie culturală.

Doar cercetările viitoare vor putea lămuri dacă toată incinta a fost folosită, în sec. I a. Chr. - I p. Chr., pentru depuneri votive sau numai o parte a ei şi ce tipuri de situri au fost aici în epocile anterioare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu