Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zăbrani | County: Arad | Site: Dealul Pietrei | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Mesolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Arad
Locality   Zăbrani
Commune   Zăbrani
Site  Dealul Pietrei
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălescu Sanda Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Boroneanţ Adina Elena Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Boroneanţ Vasile Muzeul Municipiului Bucureşti
Doboş Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Hügel Peter Site director Complexul Muzeal Arad
Lefevre Bertrand Université des Sciences et Technologies, Lille, France
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Popescu Gabriel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vigreux Thomas Université des Sciences et Technologies, Lille, France
National Arch. Record Site Code 12787.01
Report Lucrările în teren s-au derulat în luna septembrie 2004. S-a lucrat pe o suprafaţă de 18 m2 care se înscrie în completarea secţiunii în forma de L începută în 2003. Au fost identificate următoarele nivele: Z - sol arat, A - argilă brun gălbuie, sub cernoziom, B - argilă maronie. Analizele de sol arată că agila aluvionară brun negricioasă s-a format în timpul ultimei interglaciaţiuni.
Prezenţa argilei brun negricioase a fost confirmată şi de un sondaj situat la aproximativ 50 m V de săpătura din 2003-2004. Materialul litic este destul de bogat şi în nivelul C. Din lucrările din 2003-2004 nu s-a putut verifica dacă nivelul C este situat în nivelul brun-negricios constatat în săpăturile 1972-1975. Partea superioară a acestuia ar fi putut fi remaniată la începutul ultimului glaciar Wurm.
Materialul litic recoltat în anul 2003 a putut fi transportat la laboratoarele de la Universitatea Lille, Franţa pentru analize şi prelucrare în vederea încadrării tipologice şi culturale, conform înţelegerii convenite cu CM Arad şi cu MCC. Cel din 2004 nu a mai putut fi preluat din cauza unor interdicţii temporare venite din partea aceluiaşi minister prin DMIM.
Au fost recoltate trei serii de materiale litice din solul afectat de lucrările agricole (Z), din orizontul A argilos brun gălbui şi B, cel aflat sub nivelul cu cernoziom cafeniu.
Cel din seria A, şi cel mai important, cuprinde 265 piese şi 158 de fragmente şi produse de cioplire, ceea ce reprezintă 5,2% piese respectiv 8,39%, incluzându-le şi pe cele de produse de cioplire pe m2. Această densitate este ridicată pentru o locuire în aer liber daca se compară cu cele din paleoliticul mijlociu din Franţa nordică.
Materia primă folosită este reprezentată mai mult de jumătate din cuarţ (54,68%), urmată de silex 41,40%. Prezenţa altor roci este sărăcăcioasă: gresii 1,54%, roci vulcanice 1,47, gneisuri 0,78%, şi jasp 0,39%. Predominarea cuarţului este şi mai mare dacă ţinem seama de fragmentele rezultate din cioplire. Acestea se ridică la 8,10% la cuarţ iar la silex numai la 39,3%. Cântărit cuarţul reprezintă 59,76%, iar silexul 37,26%. Rocile vulcanice sunt mai puţin de 5,24%. Un studiu mai detaliat va fi prezentat în urma analizelor privind compoziţia aluviunilor grosiere a râului Mureş. Prezenţa cuarţului în aşa mare cantitate este surprinzătoare pentru un sit în aer liber unde se putea face o selecţie a rocilor silicioase.
Nucleele sunt destul de abundente, ele reprezentând 24,8% şi chiar 29,05% dacă ţinem seama şi de deşeurile de cioplire. Procentul restului de unelte este de 10,18%, al produselor de cioplire 53,58% (125 aşchii, 3 lame, un vârf pseudo-levallois şi 6 cuţite a dos natural).
Marele număr de nuclee atipice (informe) (38%) face aproape imposibil în acest stadiu de a recunoaşte metoda de cioplire (de debitaj) din cauza modului de fracturare a cuarţului.
Între nuclee, cele cu o suprafaţă preparată sunt reprezentate de 38% din totalul nucleelor, urmate de cele cu multiple suprafeţe de cioplire. Ar putea fi vorba de nuclee unipolare, bipolare sau centripete. Rarele piese cu morfologie Levallois au ca materie primă silexul.
Putem sublinia prezenţa a două nuclee unipolare cu debitaj laminar răsucit şi două nuclee discoidale. Punerea în operă a unui debitaj discoidal este confirmată şi de prezenţa a două vârfuri de tip pseudo-levallois. Uneltele denticulate din care şi un vârf de tip Tayac ca şi racloarele în majoritate simple şi o piesă cu encoche sunt slab reprezentate. Chopper-ele şi chopping tools pot fi recunoscute prin două sau patru exemplare. Uneltele de tip paleolitic superior sunt reprezentate de un singur gratoar. Suporturile din cuarţ au fost folosite cel mai des la realizarea pieselor retuşate.
Materialul din nivelul A aparţine unui musterian cu debitaj non-levallois în care uneltele dominante sunt racloarele simple şi piesele denticulate. Caracteristicile tehno-tipologice din seria B sunt mai puţin abundente fiind de asemenea asociate cu oseminte de Mammutus primigenius.
Materialul arheologic corespunzător descoperirilor din paleoliticul mijlociu de la Zăbrani nu este repartizat egal şi se regrupează în câteva concentraţiuni în preajma fragmentelor de oase, mai ales în jurul celor de mamut.
Un studiu asupra repartizării speciale va fi realizat în timpul cercetărilor din 2004-2005, urmărindu-se distribuţia tipurilor de piese. Industria litică din sectorul cercetat în 2003-2004 corespunde unei aşezări de consumare de carcase de mamifere mari.
Sondajele de mică adâncime – carotajele:
În partea estică a promontoriului Dealul Pietrei s-au executat un număr de 36 de sondaje-forări cu recoltare de probe de sol, după o axă sagitală orientată E-V pe o lungime de 300 m şi altele pe axele transversale ale dealului.
Secvenţa de loess marchează prezenţa unui complex de paleo-soluri. De fapt un bilanţ al începuturilor ultimei glaciaţiuni, al ultimului interglaciar şi o pedogeneză a pleistocenului mijlociu, care acoperă în întregime colina separând pâraiele Guttenbrun şi valea Mureşului. Cuvertura de loess colmatează o depresiune afectând substratul. În acest loc grosimea loessurilor recente reprezintă un argument clar. Argila maronie Ln conţine nivelul arheologic B în care este amplasată săpătura, care în marginea de E a promontoriului se află la 0,5 m adâncime şi este acoperit de 2 m de loessuri recente la nivelul depresiunii colmatate.
Absenţa unei şape de foraj mecanice în acest sector face imposibilă săpătura în acest sector al văii, spre a crea un bilanţ sedimentar mai important Este posibilă o reluare a săpăturii în sectorul denumit C4 unde argila maronie se află la ceva mai mult de 1 m adâncime.
Cercetările din anii următori sperăm să aducă noi date privind stratigrafia şi tipologia materialelor găsite şi o încadrare culturală şi cronologică în relaţie cu problematica paleoliticului european.
Abstract other lang.
Abstract   During the 2004 campaign in the location of Dealul Pietrei we conducted an excavation and performed 36 surveys from which we collected soil samples, according to an east-west oriented axis along 300 m and others as well on the transversal axes of the hill. The surveys pointed to the presence of a palaeosoil complex, representing a balance of the beginnings of the last ice age, of the last interglacial and a pedogenesis of the Middle Pleistocene, covering entirely the hillock separating the Guttenbrun streams and Mureş Valley. The area damaged by the excavation is 18 sq.m. and belongs to the prolongation of the L-shaped trench begun in 2003. The stratigraphy runs as follows: Z - ploughed soil; A - brown yellowish clay, under chernozem, B - brownish clay. Three series of lithic materials were collected from the three stratigraphical layers. The one in layer A, which is the most important, includes 265 pieces and 158 cutting fragments and products, representing 5.2% pieces, 8.39% pieces, respectively, including the cutting products per sq.m. This density is high for an open air dwelling if compared with those from the Middle Paleolithic in northern France. More than half of the raw matter used is quartz (54.68%), followed by flint 41.40%, sandstones 1.54%, volcanic rocks 1.47%, gneisses 0.78% and jasper 0.39%. The material in layer A belongs to a Mousterian with non-Levalloisian flow where the prevailing tools are simple scrapers and the denticulated pieces. The technical and typological characteristics in series B are less abundant, as they are also associated to the Mammutus primigenius bones. The archaeological material corresponding to the Middle Paleolithic finds at Zăbrani is not equally divided and includes a few concentrations comprising the bone fragments, especially the mammoth ones. The lithic industry in the sector excavated in 2003-2004 corresponds to a settlement where large mammal carcasses were consumed.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu