Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Medieval
Periods
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector Sector B
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan
Chiriac Costel
Custurea Gabriel Gheorghe
Mototolea Constantin-Aurel
Şova Constantin
Talmaţchi Cristina
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În anul 2009 săpătura sistematică din aşezarea fortificată de perioadă medieval timpurie de la „Capul Dealului" a fost concentrată asupra Complexului 2/2008, din S I B, pentru a cărui decopertare integrală s-a procedat la realizarea unei casete, Cas. A/2009, în C. 4 - 8, de 5 x 2 m.
Complexul meşteşugăresc are 3,24 m pe direcţia N-S, 3,44 m pe latura de S şi 3,66 m pe cea de N. Amprenta cuptorului, circulară, are diametrul de 0,75 - 0,82 m. Pe laturile de V şi S spaţiul dintre cuptor şi temelia din piatră a pereţilor a fost căptuşit cu pământ galben şi pietre, prezentând, la momentul descoperirii, împreună cu temelia, grosimi de 0,58 m (0,30 m fiind peretele), respectiv 1 m. Spre N se păstrează partea inferioară a peretelui din piatră (de 0,48 - 0,50 m lăţime), surprinsă mai clar spre NV unde, de altfel, colţul atelierului este bine conturat, spre deosebire de jumătatea estică a laturii care se pierde într-o aglomerare de pietre provenite chiar de la prăbuşirea ei. În exteriorul suprafeţei complexului au apărut spre colţul de NV o bârnă arsă, iar spre cel de NE o groapă de par. În partea estică, în formă de „L" şi trecând pe lângă peretele Nic, se află podeaua lutuită (2,84 x 2,06 m), aflată la 0,94 - 1 m faţă de nivelul actual de călcare. Spre N de cuptor, pornind de la acesta şi intrând sub peretele prăbuşit, se află un şanţ (lat de 0,36 m şi surprins pe o lungime de 1,22 m) cu pereţii copţi la galben-maroniu, în care se aflau, la momentul descoperirii, resturi de lemn carbonizat, cenuşă şi pământ galben copt, foarte nisipos, ce provenea de la pereţii şanţului. Precizăm că această amestecătură, existentă în şanţ, prezenta o temperatură ridicată comparativ cu suprafaţa complexului.
Complexul 2/2008 se pare că era un spaţiu folosit exclusiv ca atelier, după cum ar dovedi latura estică rămasă deschisă, spaţiul destul de restrâns (0,90 - 1 m) dintre cuptor şi peretele nordic (tăiat oricum de şanţul amintit anterior), dar şi lipsa altor elemente prezente într-o locuinţă. Acoperişul, sprijinit pe pari, a căror amprentă se mai păstrează în colţul de SV, pe latura de S, la SE de cuptor şi în exterior, la NE de complex, pare a fi depăşit suprafaţa complexului, lăsând impresia unui şopron.
Numeroasele lupe de fier descoperite aici, zgura, cuptorul şi structura complexului ne determină să-l considerăm în continuare un atelier de prelucrare a fierului. Lipsa uneltelor specifice din descoperiri, starea de conservare precară a cuptorului şi lipsa urmelor de incendiu (excepţie bârna din exterior) ne duc la presupunerea că acesta a fost abandonat intenţionat.
Spre finalul campaniei s-a lucrat şi în C. 26 - 30 unde au apărut mai multe gropi de par, oarecum aliniate pe două şiruri, şi, se pare, o groapă menajeră. În campania viitoare urmează a se stabili natura acestora.
Pe ansamblu, materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară (sec. X-XII), arsă oxidant şi reducător, confecţionată din pastă nisipoasă şi ornamentată prin incizie, rare fragmente cenuşii cu decor în lustru şi smălţuite verde-oliv, o monedă romană, lupe de fier, zgură, o pipă smălţuită fragmentară, oase etc. În stratul vegetal au apărut şi fragmente ceramice specifice secolelor IV-VII.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINAC
Abstract other lang.
Abstract   In 2009 the systematic digging inside the fortified early Middle Ages settlement from „Capul Dealului" has been concentrated upon the Complex 2/2008, from S I B. For its complete uncover we opened a special perimeter, Cas. A/2009, in C. 4 - 8, of 5x2 m.
The workshop is 3.24 m on the N-S direction, 3.44 m on the southern side and 3.66 m on the northern side. The circular oven mark has the diameter of 0.75 - 0.82 m. On the western and southern sides and inside the area between the oven and the stone foundation of the walls there was covered by loess and stones, being at the moment of the discovery, together with the foundation, 0.58 thick (0.30 is the wall) and 1 m. The lower part of the stone wall (0.48 - 0.50 m in width) was preserved, seen better to the NV, where the corner of the workshop is well visible as well, by comparison with the eastern side included into a stone agglomeration coming right from its collapse. Outside the complex area there appeared to the NV corner a burnt beam, and to the NE corner a lime pit. On the eastern „L" shaped side and passing by the northern wall, there is a floor covered by clay (2.84 x 2.06 m), situated at 0.94 - 1 m compared to the actual level.
The Complex 2/2008 seems to be an area used exclusively as an workshop, as the open eastern side shows, the area reduced enough (0.90 - 1 m) between the oven and the northern wall (cut anyway in the ditch with the burn), as well the lack of other elements usually present in a house. The roof supported by poles, which mark is still preserved in the SV corner, on the southern side, on the SE from the oven and outside, on NE area of the complex, seems to have passed over the complex area, looking like a shed.
As a general view, the archaeological material consists of fragmentary ceramics (the 10th-12th centuries), and reducing, made of sandy paste and decorated by incision, rare grey fragments with polished and green olive enamelled decoration, a Roman coin, iron fragments, slag, a fragmentary enamelled pipe, bones etc. There are also inside the vegetal stratum ceramic fragments specific to the 4th-7th centuries. The material has been stored at the Museum of National History and Archaeology (MINA) Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu