Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jupa | Commune: mun. Caransebeş | County: Caraş-Severin | Site: Zidină; Cetate (Peste Ziduri) | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Military habitation;
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Jupa
Commune   mun. Caransebeş
Site  Zidină; Cetate (Peste Ziduri)
Site Sector
Site name   Tibiscum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Balaci Mariana
Benea Doina
Bunoiu Victor
Matei Cosmin
Regep Vlascici Simona
Timoc Călin
National Arch. Record Site Code 51038.01
Report Cercetările arheologice întreprinse în anul 2010 au continuat la două obiective castrul mare de la Tibiscum şi în clădirea XIV din vicus-ul militar.

Castrul mare
În anul 2009 a fost a fost iniţiată cercetarea sectorului de NV a castrului mare neatinsă până acum de săpături arheologice. Pentru aceasta s-a stabilit o axă pe direcţia cuprinsă între colţul de NV al castrului şi până la colţul similar al principiei pentru a surprinde întreaga structura internă. În anul 2009, a fost identificată pe lăţime o baracă de lemn cu două faze de locuire. La 1 m spre S de secţiunea din anul 2009, a fost trasată în anul 2010, o a doua secţiune (15 x 1,50 m).
Stratigrafia este următoarea:
- 0-0,07-8 m humus vegetal;
- 0,08-0, 35 m o depunere de pământ galben steril din punct de vedere arheologic;
- 0,35-0,78 m nivel de locuire antică târzie cu pigmentaţie de cărămidă de fapt, ţigle într-un strat de pământ de culoare neagră (III);
- 0,78-1,08 m, nivel de arsură la roşu şi distrugere a unei barăcii militare (cu lăţime de cca. 7 m).
Din fundaţia barăcii se păstrează amprenta a 4 bârne (lăţime: 37 cm, 35 cm, 20 cm, 20 cm) (II); ea reprezintă faza a doua de locuire a unei barăci ridicată pe aceleaşi amplasamente; în acest nivel între m. 2-5,65 apare un drum realizat dintr-un singur rând de piatră de râu cu pietriş;
- o lentilă de lut de amenajare antică lată de 15-20 cm între cele două barăci;
- 1,08-1,25 m primul nivel de locuire a unei barăci de lemn, care a fost construită având o talpă din bârne de lemn. Construirea barăcii a avut loc spre sfârşitul domniei lui Antoninus Pius. Baraca a fost distrusă printr-un incendiu violent, moment care nu poate fi încă precizat din punct de vedere cronologic;
- 1,25-1,53 m un stat de lut de nivelare;
- 1,53-1,75 m nivel de locuire antică anterior construirii barăcilor, o construcţie din bârne de lemn incendiată şi nivelată cu urme slabe de ceramică romană şi ceramică norico-pannonică lucrată cu mâna. Nivelul prim se întinde pe toată suprafaţa secţiunii (chiar şi sub drumul antic). El se datează în prima jumătate a sec. II.
În concluzie, noile cercetări sugerează faptul că extinderea fortificaţiei mari de la Tibiscum a avut loc deja din timpul lui Antoninus Pius şi nu Marcus Aurelius, cum părea să dovedească inscripţia descoperită în principia castrului (IDR, III, 1, 130). Ea presupunea extinderea spre V cu cca. 75 de m de castrul mic din piatră a arealului ocupat de noua fortificaţie. De asemenea, în acest areal se constată în primul nivel de locuire prezenţa unei construcţii din lemn cu caracter civil, ceea ce sugerează amenajări ale vicus-ului militar, care la mijlocul sec. II a fost incendiată şi dezafectată prin nivelare pentru noile amenajări militare.

Vicus militar
În nord-vestul vicus-ului militar printr-o imagine satelitară a fost identificată o clădire de mari proporţii. Cercetările arheologice din anul 2010 au început abordarea acestui complex arheologic printr-un sondaj. Pentru aceasta a fost trasată o secţiune de 30 x 2 m pe direcţia E - V, prelungită apoi spre E cu încă 5,00 m.
Rezultatele obţinute ar fi următoarele: identificarea drumului imperial roman surprins pe o lăţime de 8,50 m cu rigole late de 0,65 cm urmate de o refacere masivă şi ridicarea nivelului cu 0,50 cm. Noul drum avea o lăţime de 6,50 m cu rigole late 1,75 m. Structura drumului imperial a fost riguros realizată după prescripţiile romane de execuţie. Drumul imperial apare între m.1-11 la adâncimea de 0,75 m.
La m. 23,50, respectiv cca. 12 m de drumul imperial apare o construcţie din piatră surprinsă doar parţial, cu colţul de N - V, al cărui zid continua spre E pe o lungime de 6,30 m. În prelungirea secţiunii, zidul continua pe toată suprafaţă, deci încă 5 m. Zidul construit din piatră de râu are o lăţime de 0,90 m. La 3,77 m de colţul de NV se afla la baza unui pilastru cu dimensiunile de 1 x 1 m, după 4 m, un al doilea pilastru cu dimensiuni similare construit din piatră de râu şi mortar.
Pentru a încerca dezvelirea complexului s-a trasat o casetă de 6 x 2,50 m spre S fiind identificate urmele unor ziduri interioare late de 0,50 m construite din piatră de râu şi mortar.
Un bogat inventar arheologic constând din ceramică, sticlă romană obiecte din fier sugerează inventarul unei clădiri cu caracter particular sau chiar a unei taverne. Se constată prezenţa mai multor nivele de locuire, care nu pot încă bine conturate cronologic.
Abstract other lang. Die Archäologischen Forschungen im 2010 haben zwei Ziele gehabt, dem grossen Lager von Tibiscum und die Gebäude XIV aus dem Kastellvicus.
Im grossen Lager wurde identifiziert eine zweite Baracke aus Holz (die erste Baracke im SI/ 2009 entdeckt), gebaut über eine zivile Gebäude aus der erste Hälfte des 2. Jhdt. Die Baracker ist Ost-West orientiert. Die Baracke mit eine breite von 7 m, wurde in eine erste Etappe durch Brand zerstört, eine andere Gebaude aus Holz wurde auf dem selben Platz errichtet. Sie ist auch durch Brand zerstört worden. Ein spätrömische Niveau mit Keramik ist identifiziert zwischen 0,35-0,78 m.
Kastellvicus. În Nord-Westen der Kastellvicus wurde eine Grosse Gebäude aus Stein identifiziert, cca. 12 m nach Westen lauft die römische Reichsstrasse gut erhalten, mit zwei grosse Etappen der Wiederherstellung.
Abstract   The archaeological investigations conducted in 2010 went on in two sites: the large camp of Tibiscum and the 14th building in the military vicus. The new investigations in the camp suggest the fact that the extension of the large fortification of Tibiscum had already taken place during the time of Antonius Pius, not Marcus Aurelius, as seemed to prove the inscription discovered in the principia of the camp (IDR, III, 130). It presupposed extending to the west the area occupied by the new fortification about 75 m away from the small stone camp. At the same time, in this area we find in the first occupation level the presence of a civil wooden construction, which suggests works in the military vicus that by the middle of the 2nd century was fired and dismantled by levelling in order to conduct new military works.

In the north-west of the military vicus by a satellite image we identified a large-sized building. The archaeological investigations in 2010 began the approach to this archaeological feature by a survey that lead to the identification of the imperial Roman road, uncovered over a 8.50 m width, with trenches 0.65 cm wide, followed by a massive reconstruction and the raising of the layer by 0.50 cm. The new road was 6.50 m wide with trenches 1.75 m wide. We discovered a stone construction found only partially in the northwest corner whose wall extended to the east over a length of6.30 m, with inner divisions, that might be a tavern or another public building, judging from the quantity of archaeological material discovered.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu