Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Reşca | Commune: Dobrosloveni | County: Olt | Site: Industria materiilor dure animale | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Civil
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Olt
Locality   Reşca
Commune   Dobrosloveni
Site  Industria materiilor dure animale
Site Sector
Site name   Romula
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Sztancs Diana Maria Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 126754.04
Report Context. Metodologie. Tipologie.
Săpăturile arheologice efectuate în anul 2013 la Reşca (antica Romula) în Fortificaţia Centrală şi în Sectorul Nord (în continuare, ROM_FC şi ROM_SN) de către un colectiv sub conducerea conf. univ. dr. Mircea Negru (14) au condus la recuperarea unui lot de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale (în continuare, IMDA). În această campanie au fost descoperite 22 de piese, dintre care 16 în Fortificaţia Centrală şi 6 în Sectorul Nord. Piesele se păstrează în colecţiile Muzeului Judeţean Olt, Slatina. Aducem mulţumiri conf. univ. dr. Mircea Negru pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie piesele pentru studiu.
Materialele de acest gen provenind de la Romula fac acum pentru prima dată obiectul unei analize speciale (15). În privinţa contextului descoperirii, cele mai multe piese au fost reperate în afara complexelor, dar în contexte care le asigură datarea în sec. al II-lea – al III-lea A.D. – a se vedea datele din tabelul nr. 1 (16).
Distribuţia pe sectoarele sitului favorizează net sectorul Romula– Fortificaţia Centrală (N = 16); în sectorul Romula – Sectorul Nord au fost recuperate 6 piese (N = 6) – tabelul nr. 1.
Încadrarea cronologică vizează un interval cuprins între a doua jumătate a sec. al II-lea şi a doua jumătate a sec. al III-lea A.D.; cele mai multe piese (N = 15) sunt datate în a doua jumătate a sec. al II- lea şi prima jumătate a sec. al III-lea A.D. – tabelul nr. 1.
Structura tipologică a lotului 2013 (N total = 22) include: Unelte: Ace de cusut de os (N = 3); Piese de port/Podoabe: Ace de păr de os (N = 15); Elemente receptoare: Mâner de corn de cerb (N = 1); Mâner de os (placă-plăsea) (N = 1); Diverse: Jeton (N = 1); Disc/Nasture/ Jeton de os? (N = 1) – tabelul nr. 1.
Materiile prime utilizate au fost: oasele lungi de vită (N = 21); cornul de cerb – segment de rază (N = 1).
Pentru reperele metodologice ale analizei a se vedea raportul publicat în anul 2007, ca şi seria articolelor şi studiilor noastre recente relative la descoperirile făcute la Histria-Sectorul Basilica extra muros (17).
Fiecare artefact a fost tratat după un protocol standard, cu mai multe paliere şi componente, vizând înregistrarea extensivă/ exhaustivă a datelor (repertoriul şi tabelul nr. 1). Indicativele stabilite pe sectoare (exemple: ROM_FC/2013_1; ROM_SN/2013_3) sunt provizorii. Analiza vizează definirea şi cuantificarea unor aspecte precum: materiile prime; starea de conservare (piese întregi, fragmentare/fragmente); tipologia; morfologia; morfometria; urmele de fabricare; urmele de utilizare; formularea ipotezelor relative la rolul funcţional (18).
Au fost utilizate datele analizei exhaustive sistematice a pieselor în microscopie optică de mică putere (măriri 4x – 40x) şi digitală (x25 – x200); menţionăm şi faptul că s-a iniţiat, cu această ocazie, baza de date diverse şi banca de imagini (imagini macroscopice şi microscopice digitale, cu toate coordonatele necesare), care sunt primele de acest gen pentru un lot de artefacte aparţinând IMDA din situl Romula.
Ace de os. O categorie de piese bine reprezentată în lotul artefactelor IMDA descoperite la Romula este aceea a acelor de os; efectivul lor se cifrează la 18 (19). Tipologia acelor de păr şi de cusut de epocă romană este adoptată, în mediul cercetării din România, după standardele internaţionale, fiind aplicată şi de noi în clasificarea pieselor de la Romula (20).
Acele de păr de os descoperite la Romula în campania 2013 constituie efectivul cel mai numeros al lotului pe care îl analizăm cu acest prilej (N = 15); ele aparţin următoarelor tipuri: ● cu cap convex/ piramidal (N = 6); ● cu cap sferic/globular (N = 1); ● cu extremitatea proximală modelată în formă de capitel cu verigă circulară (N = 1); ● tip neprecizabil – piese fără extremitatea proximală păstrată (N = 7).
Sub raport tipologic, acele de os de la Romula (dintre care 15 de păr şi 3 de cusut) analizate cu acest prilej nu ridică probleme speciale şi de aceea nu insistăm asupra acestor aspecte; este vorba de tipuri comune, cu morfologie şi dimensiuni quasi-standardizate, prezente în multe situri din spaţiul actual al României, ca şi în restul Europei, repertorierea şi trimiterile la literatura de specialitate devenind superflue; analogii putem găsi în spaţiul intracarpatic, dar şi în teritoriul dobrogean (21).
Piesele descoperite la Romula, ca şi în alte situri sunt confecţionate, foarte probabil, în ateliere specializate din fragmente de oase lungi de bovine (Bos taurus) prin cioplire, crestare, tăiere cu ferăstrăul, raclaj axial intens cu o lamă metalică (cuţit), fasonare integrală şi finisare totală sau parţială prin polizare (frecare cu o bucată de piele). Urechea acelor de cusut a fost realizată prin dublă perforare şi cioplire/excavare a sectorului dintre perforaţii. Putem formula concluzia fabricării acelor de păr într-un atelier local, care funcţiona în zona meşteşugărească a sitului (22).
Alte tipuri. Alături de ace au fost descoperite şi alte piese, precum: jeton de os; disc/nasture/jeton de os?; mâner de corn de cerb; placă de os (plăsea) – tabelul nr. 1. Ele sunt tipuri comune în mediul roman, găsindu-şi analogii în regiunile Daciei romane şi ale Dobrogei (23). Din punct de vedere tehnic atrage atenţia placa de os striată pe faţa inferioară, utilizată probabil ca plăsea pentru un cuţit.
Concluzii. Artefactele IMDA recuperate în 2013 la Romula, cu un efectiv şi un repertoriu tipologic relativ restrânse, ilustrând aspecte tehnologice marcate de standardizare, constituie primul lot de acest gen publicat în mod detaliat după reperele metodologice actuale; prin datele extensive puse la dispoziţie, ele contribuie, în mod specific, la organizarea repertoriului descoperirilor în situl menţionat şi a datelor referitoare la activităţile complexe aferente etapei de locuire din sec. al II-lea – al III-lea A.D. în aria acestui binecunoscut oraş al Daciei romane, ca şi la documentarea existenţei probabile a unuia sau mai multor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale.
Abstract other lang.
Abstract   Reşca (Romula). Osseous materials industry discovered in the
2013 archaeological campaign. The paper presents the results of the data analysis regarding an assemblage composed of 22 artefacts recovered during the 2013 archaeological excavations in the sectors Romula-Central Fortress – ROM_FC (16 pieces) and Romula-North Sector – ROM_SN (6 pieces) of the Roman city Romula (Reşca, Olt County, Romania). The pieces are stored within the collections of Olt County Museum of Slatina.
For the first time this type of artefacts coming from Romula is now systematically studied, using an extended methodology. Regarding the context of discovery, most of the pieces were recovered outside of complexes, but in archaeological contexts which allow their dating from the 2nd – the 3rd centuries AD – see the table no. 1.
The methodology of research includes the analysis of various parameters such as: data relative to the context of their discovery, type, state of conservation, raw material, dimensions, manufacture, traces of use. Each artefact was studied according to this standard protocol comprising various components which allow the extensive/ exhaustive registration of data (the catalogue and table no. 1). The code of each piece was established taking into account the sectors (examples: ROM_FC/2013_1; ROM_SN/2013_3) and they are temporarily.
The analysis of the artefacts used a series of optical means of study (optic microscope, zoom x10 – x40; digital microscope, zoom x10 – x400); complete sets of photos (microscopic, inclusive) at various scales were taken.
The 22 objects were discovered entire or fragmentary: tools such as bone needles (3); accessories for coiffure, like bone hairpins (15); handles (2); tokens (one plus one unsure as type). The most numerous pieces of the assemblage are the bone hairpins (15) of various types: with pyramidal head; with spherical head; with pyramidal head and ring. They have been made probably in local workshops from fragments of cattle long bones (21). A handle was made from red deer antler (tine) (1).
The osseous materials artefacts discovered in 2013 at Romula are the first ones published in detail, according to the present methodology. They illustrate an assemblage which is relative limited from a typological point of view. By the extensive data provided, they contribute to the organisation of the catalogue of discoveries from the above mentioned site and of the data regarding the complex activities which were characteristic for the 2nd and the 3rd centuries AD within this well-known town of the Roman Dacia. They illustrate the existence of one or several workshops where osseous materials artefacts were manufactured. [Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs].
Bibliography BELDIMAN C. 2007 – Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie – Supplementum 2, Bucureşti, 2007.

BELDIMAN C. 2013 – Around Black Sea in Antiquity: Metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine, in A. F. Biagini, C. Hlihor, A. Carteny (eds.), Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the International Conference on EU and Black Sea Regions, First Edition, EUBSR, May 3rd-5th, 2012, Bucharest, Romania, Giovanni Mineo Editore, Bagheria, 2012 (2013), p. 202-210; http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012- vol1.pdf (22.02.2014).

BELDIMAN et alii 2007 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., Artefacte din materii dure animale descoperite la Istria-Sectorul Basilica extra muros, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, Giurgiu, 10, 2007, p. 181-190.

BELDIMAN et alii 2010 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., BĂDESCU AL., Ace de os descoperite la Histria- Sectorul Basilica extra muros, în V. Rusu-Bolindeţ, T. Sălăgean, R. Varga (ed.), Studia archaeologica et historica in honorem Magistri Dorin Alicu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2010, p. 126-153.

BELDIMAN et alii 2012 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., BUZEA D. L., Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog/Prehistoric osseous materials artefacts discovered at Păuleni-Ciuc, Harghita County. Catalogue/Állatok, technológiá és állati eredetű nyersanyagból készült tárgyak Csikpálfavi (Hargita Megye) lelőhelyról. Katalógus, Sf. Gheorghe, 2012.

CIUGUDEAN D. 1997 – Obiectele din os, corn şi fildeş de la Apulum, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis V, Alba Iulia, 1997.

ELEFTERESCU D. 2008 – Obiecte din os de la Durostorum. I., Pontica, 41, 2008, p. 219-297.

NEGRU M. 2011 – Romula – capitala Daciei Malvensis. Cercetările arheologice din perioada 2003-2011, 3 p; http:// www2.spiruharet.ro/ facultati/ relatii-bucuresti/ cercetare/
2c25f879c24da828ba15ce4516c219c7.pdf (accesat 28.02.2014).

NEGRU M. 2012 – Hotărani com. Fărcaşele, jud. Olt [Romula]. Punct: Trecerea CFR, în CCAR 2011, Bucureşti, 2012, p. 222-223.

NEGRU M. 2013 – Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct: Dispensarul uman, Şcoala generală, proprietatea Cîrstea Nicuşor, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 176-177.

NEGRU M. et alii 2014 – Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. în CCAR 2013, Bucureşti, 2014 (sub tipar).

POPILIAN GH. 1976 – Un quartier artisanal à Romula, Dacia, N.S.,
20, 1976, p. 221-250.

SUCEVEANU AL. 1982 – Histria VI. Les Thermes romaines, Bucureşti, 1982.

SZTANCS D.-M. 2011 – Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2011.
Bibliographic notes (14) Negru 2011; Negru 2012; Negru 2013 – cu bibliografia.
(15) Pentru date privind unele descoperiri IMDA anterioare la Romula cf. Popilian 1976; Negru 2012.
(16) Negru 2014 – raport de cercetare în prezentul volum.
(17) Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2010; Beldiman 2013 – cu bibliografia.
(18) Beldiman 2007; Sztancs 2011; Beldiman et alii 2012, p. 79.
(19) Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2010; Beldiman 2013 – cu bibliografia.
(20) Beldiman et alii 2010; Ciugudean 1997 – cu bibliografia.
(21) Beldiman et alii 2010; Ciugudean 1997; Suceveanu 1982, p. 123-124, pl. 22, 1 B-C, 3; Elefterescu 2008 – cu bibliografia.
22 Popilian 1976.
(23) Mânere de corn de cerb: Apulum – Ciugudean 1997, p. 175, pl. XXV/7-8; p. 187, pl. XXXVII/4; plăci de os sau de corn de cerb: Apulum – Ciugudean 1997, p. 178-179, pl. XXVIII/8; XXIX/1-2; Durostorum – Elefterescu 2008, p. 296, pl. XIII/276-277; jetoane de os: Apulum – Ciugudean 1997, p. 181, pl. XXXI/2, 4-5, 7-13,15; lucrarea citată cuprinde analogii din alte situri, precum şi bibliografia aferentă.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
029-5160-industria-materiilor-dure-animale
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2013 Campaign. Report no. 29, Reşca, Industria materiilor dure animale.<br /> Sector 029-5160-industria-materiilor-dure-animale.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2013/029-resca/029-5160-industria-materiilor-dure-animale/pl.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2013 Campaign. Report no. 29, Reşca, Industria materiilor dure animale.<br /> Sector 029-5160-industria-materiilor-dure-animale.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2013/029-resca/029-5160-industria-materiilor-dure-animale/tabel.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu