Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Maliuc | County: Tulcea | Site: Taraschina | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Prehistory;
Neolithic
Periods
Prehistory;
Neolithic
Site Category
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Maliuc
Commune   Maliuc
Site  Taraschina
Site Sector Zona 2
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian Muzeul Naţional de Istorie a României
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 160298.01
Report Studiul materialului faunistic din aşezarea-tell de la Taraschina – Zona 2

Lotul faunistic din Zona 2, ce însumează 14.280 de resturi, a fost studiat în totalitate. Fauna prezintă caracteristicile unor resturi menajere: un grad accentuat de fragmentare, urme lăsate de dinţii unor carnivore şi ale unor suide, la care se adaugă urme de tăiere (dezarticulare şi descărnare), de ardere şi urmele lăsate de rădăcinile plantelor.
În cadrul eşantionului analizat au fost identificate următoarele clase de animale: moluşte (12 specii), peşti (11 specii), păsări şi mamifere (18 specii). Cantitatea de resturi faunistice studiate pentru fiecare ansamblu este destul de variată; totuşi, primele cinci ansambluri (E1-E5) sunt mult mai bine reprezentate (cu ceva mai mult de 1200 resturi analizate) decât ultimele două (E6 ş E7). Acest fapt poate fi explicat prin diferenţele ce privesc suprafaţa cercetată, ritmul săpăturilor şi nivelul pânzei freatice în timpul cercetărilor de teren.
Din punct de vedere al numărului de resturi (NR), mamiferele sunt cele mai numeroase (44,4%); acestea sunt urmate de moluşte (38,7%).
Marea varietate şi bogăţia faunei reprezentate în ansamblurile studiate sugerează practicarea unor multiple activităţi de către comunitatea eneolitică de la Taraschina: culesul moluştelor, pescuitul, vânătoarea şi creşterea animalelor. Această diversitate de activităţi legate de paleo-economia animalieră sugerează că mediul înconjurător din perioada corespunzătoare Neoliticului era diferit de cel actual şi permitea în special creşterea animalelor.
Prezentul studiu arheozoologic al Zonei 2 sugerează că în cadrul aşezării-tell de la Taraschina creşterea animalelor (în principal caprine şi bovine) a jucat un rol de prim ordin. Porcul – animal domestic crescut în special pentru consum – este reprezentat în mică măsură în eşantionul avut la dispoziţie; importanţa sa este extrem de redusă.
Vânatul constituie un aport foarte redus la dieta comunităţii. Cele 13 specii sălbatice identificate indică prezenţa unui cadru natural extrem de diversificat şi bogat, caracterizat de biotopuri forestiere (ilustrate de mistreţ şi pisica sălbatică) şi de spaţii deschise, aşa cum o demonstrează cele două specii de cal şi iepurele de câmp. Liziera este sugerată de bour şi căprior.
Culesul moluştelor şi pescuitul reprezintă activităţi importante pentru comunitatea de la Taraschina, în special în sezonul estival. Consumul broaştei ţestoase acvatice (broasca ţestoasă de stepă este de asemenea prezentă, dar cu un singur rest) a constituit fără îndoială o practică obişnuită printre locuitorii aşezării.
La Taraschina, ca de altfel şi în alte situri eneolitice, vânătoarea păsărilor a constituit o activitate mai degrabă întâmplătoare.
Abstract other lang.
Abstract   L’échantillon étudié compte 14.280 restes fauniques provenant de la Zone 2.
La grande variété et la richesse de la faune représentée dans les ensembles étudiés suggèrent la pratique de multiples activités par la communauté néolithique de Taraschina: collecte des mollusques, pêche, chasse, élevage. Cette diversité d’activités, liée à la paléo- économie animalière, nous suggère que le milieu environnant était, au Néolithique, différent de l’actuel, et permettait notamment l’élevage.
La présente étude archéozoologique de la Zone 2 suggère que l’élevage des animaux (principalement caprins et bovins) aurait joué un rôle de premier ordre. Le cochon - animal domestique élevé plus spécifiquement pour la consommation - est très faiblement représenté dans notre échantillon ; son importance est extrêmement réduite.
Le gibier constitue un apport très réduit dans la diète de la communauté. Les treize espèces sauvages découvertes décrivent un milieu naturel extrêmement diversifié et riche, caractérisé par des biotopes forestiers (illustrés par le sanglier et le chat sauvage) et des espaces ouverts, tels que le montre la présence des deux espèces des chevaux et celle du lièvre. La lisière est suggèrée par l’aurochs et le chevreuil.
La collecte des mollusques comme la pêche représentent des activités importantes pour la communauté de Taraschina, principalement durant la période estivale. La consommation de tortues aquatiques (la tortue de steppe est aussi présente mais avec un seule reste) constitue à n’en pas douter une pratique courante pour les habitants du site.
À Taraschina comme sur d’autres sites chalcolithiques la chasse aux oiseaux sauvages semble correspondre à une activité plutôt anecdotique.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu