Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Porta Principalis | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Age of migrations (4th - 6th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period;
Early Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Fortified settlement;
Urban settlement;
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Porta Principalis
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Pinter Zeno-Karl Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Data de început şi data de sfârşit a campaniei: 03 – 31.07.2015.

Activitatea de cercetare arheologică preventivă a zonei situată imediat la NE de poarta principală a cetăţii Capidava (Pl. 1, 2), în afara zidurilor acesteia, desfăşurată în campania 2015 a fost determinată de lucrările de restaurare ale cetăţii. Aceste lucrări s-au desfăşurat intensiv în cursul anului 2015, pornind de la proiectul de restaurare cu fonduri ale UE intitulat Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava. Proiectul aparţine Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1. a fost pus în operă în cursul anului 2015 de către firma S.C. MaraConstruct SRL, având ca proiectanţi pe Abral Artproduct SRL (reprezentat de dl arh. Ioan Aurel Botez şi arh. Anişoara Sion) şi ca beneficiar final Consiliul Judeţean Constanţa.
Desfăşurate pe o suprafaţă de cca 90 mp, cercetările au scos la lumină urmele mai multor ziduri de diverse facturi şi grosimi, din care unul reprezintă rămăşiţele unui turn semicircular în formă de potcoavă (U), care se adaugă celor 7 păstrate ale cetăţii Capidava. Cercetările au dus de asemenea la recuperarea unui număr relativ mare de materiale arheologice (material ceramic, oase, sticlă, 2 monede), toate recuperate din poziţie secundară şi acoperind cronologic secolele III - XI. Săpăturile arheologice au surprins, de asemenea, câteva intervenţii contemporane.
Obiectivul principal al cercetării a fost stabilirea cu certitudine a existenţei sau inexistenţei aici a unui turn pandant celui din partea de SV a porţii. Cercetarea a urmărit în mod firesc documentarea tuturor complexelor şi materialelor arheologice identificate în timpul cercetării, stabilirea stratigrafiei generale a zonei şi recuperarea materialelor arheologice.
În urma cercetării desfăşurate în afara zidurilor cetăţii Capidava, imediat la NE de poarta principală (punct convenţional notat VIII) au fost identificate 7 complexe arheologice, între care se remarcă cel notat convenţional cx 05, care reprezintă fundaţia unui turn în formă de potcoavă (U).
Cel mai vechi dintre complexe este cx 04 (şanţ de apărare), care datorită umplerii într-o perioadă lungă de timp, dar şi numeroaselor intervenţii nu poate fi datat foarte strâns. El exista în secolul III p.Chr. când peste el este construit turnul-potcoavă. Cx 04 este de asemenea tăiat şi deranjat de groapa cx 07 şi suprapus de toate celelalte complexe identificate în această campanie.
Turnul în formă de potcoavă (notat convenţional cx 05) (Fig. 1, 3, 4) a fost construit cel mai probabil în a doua jumătate a secolului III p.Chr. odată cu refacerea castrului, refacere necesară după distrugerile din secolele anterioare. Turnul a fost folosit cel mai probabil doar un secol, până la refacerea din a doua jumătate a secolului IV p.Chr., când, pe lângă alte schimbări, sunt demantelate cele două turnuri-potcoavă de pe latura lungă a castrului (aferentă curtinelor C-D-E-F) şi odată cu ele a fost foarte probabil demantelat şi turnul surprins de noi în campania 2015. De altfel în stratul care suprapune rămăşiţele turnului, foarte aproape de zidăria păstrată, au fost descoperite două monede, din care una de la împăraţii Constantius II / Constans, tip Fel Temp Reparatio, anii 336-361 p.Chr. (Fig. 5); cealaltă, aflată în curs de curăţare, aparţine cu probabilitate aceleiaşi perioade. Aceste monede confirmă faptul că la momentul când ele au fost pierdute (jumătatea secolului IV), turnul era demantelat, ceea ce corespunde cu informaţiile cunoscute despre celelalte două turnuri identice.
Complexul 06 (zid din piatră legată cu pământ) care merge aproximativ paralel cu zidul turnului, pe primii 6 m ai acestuia, este probabil contemporan sau apropiat cronologic de acesta.
Ambele (atât cx 05, cât şi cx 06) sunt suprapuse şi parţial deranjate de complexul cx 03 (zid de piatră legată cu pământ). La rândul lui acesta este suprapus de complexele 01 (o posibilă vatră) şi 02 (resturile unei locuinţe şi a anexelor acesteia).
Partea superioară a multora dintre aceste complexe, ca şi partea superioară a stratigrafiei a fost afectată de lucrările de la începutul secolului XX.
Pe parcursul cercetării (care a atins stânca nativă – Fig. 6) nu au fost surprinse nici un fel de urme sau materiale care să susţină existenţa unui turn pandant turnului de la SV-ul porţii.
Materialul arheologic, recuperat în mare parte din poziţie secundară, constă în principal în ceramică şi resturi osteologice animale. Lor li se adaugă în număr mult mai mic de obiecte din fier, bronz şi sticlă. Între obiectele descoperite se remarcă un fragment de plăcuţă din terra sigillata cu reprezentările unui animal (cal, câine) şi a unui altar, câteva fusaiole, fragmente din mai mulţi piepteni bilaterali de os, un vârf de săgeată (?), 2 fragmente de fibulă şi cele două monede sus menţionate. Materialul descoperit va intra în patrimoniul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
În urma cercetării s-a propus conservarea in situ pentru obiectivul Capidava, sector VIII extramuran, Porta Principalis - cx 05 (turn în formă de potcoavă) şi marcarea la sol a traseului acestui obiectiv arheologic descoperit în 2015 (inclusiv în întregirea sa logică, pentru zona necercetată, estimată la cca 80 mp). Colectivul de cercetare a considerat oportună păstrarea pentru un moment ulterior/ posteritate a acestei din urmă suprafeţe.
Abstract other lang.
Abstract   During the preventive research of 2015 campaign outside the walls of Capidava fortress near the main entrance (area conventionally noted VIIIth sector extra muros) (Figs. 1, 2), the main objective was finding the arguments for the existence or inexistence of a twin tower with the one still standing south-west of the gate. 7 features were found during this archaeological campaign, the most noticeable being feature (cx) 05 representing the foundation of a horseshoe (or U) shaped tower.
The oldest feature found was a ditch (feature 04) witch due to the slow filling and the numerous newer interventions cannot be dated precisely. The ditch existed in the 3rd c. AD when the U shaped tower was built over. Feature 04 was cut by the pit cx 07 and overlapped by all the other features of this campaign.
The U shaped tower (conventionally noted 05) (Figs. 1, 3, 4) was most likely built in the second half of the 3rd c. AD when the castellum was a fundamentis rebuilt. The tower was used for only one century until the rebuilding from the second half of the 4th c., when along with other changes the two U-shaped towers on the long side of the fort were dismantled. The tower discovered in 2015 was probably dismantled the same time. To support this idea we have two coins from the layer overlapping the remains of the tower. One of the coins dates from the emperors Constantius II / Constans, type Fel Temp Reparatio, years 336-361 AD (Fig. 5), the other in cleaning process probably belongs to same period. These coins confirm the idea that when they were lost (the middle of the 4th c.) the tower was dismantled, which corresponds with the information known about the other two similar towers.
Feature 06 (wall of stones with earth) which is parallel with the walls of the found tower is probably contemporary or approximately contemporary with it.
Both features (05 and 06) are overlapped and partially destroyed by feature 03 (wall of stone with earth). This last is next overlapped by features 01 (a possible fireplace) and feature 02 (the remains of a house and its annexes). The upper part of most of these features and the upper part of the stratigraphy were affected by the works from the beginning of the 20th c.
During the research (which reached the native rock – Fig. 6) there were found no traces or materials to support the idea of a twin tower for the one guarding the south-western part of the entrance.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu