Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: Str. Industrială, nr. 6, lot 1 (proprietatea SC Logistic Park SA) | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.);
Modern
Periods
Roman Period;
Medieval Age;
Modern Age
Site Category
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   Constanţa
Site   Str. Industrială, nr. 6, lot 1 (proprietatea SC Logistic Park SA)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Lascu Marius Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Petcu Radu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.29
Report Conform contractului de cercetare încheiat între MINAC şi beneficiarul SC Logistic Park SA, s-a efectuat cercetarea arheologică preventivă pe terenul situat în Constanţa, str. Industrială, nr. 6, lot 1, unde se propune realizarea unei hale cu regim de înălţime P+1E, cu destinaţia de spaţii administrative şi depozitare, pe o suprafaţă construită de aproximativ 2150 mp. Terenul se localizează în Zona Industrială de V a oraşului Constanţa, într-un areal cu patrimoniu arheologic reperat, mai exact în perimetrul aşezării La Tene de la Constanţa - Zona industrială, identificată prin cod RAN 60428.25. Principalele informaţii cu privire la sit sunt oferite de Mihai Irimia (Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica 24, 1991, p. 105, fig. 6/11,12), care menţionează descoperirea în anul 1985 a unor materiale ceramice în zona fostului Depou de Tramvaie, aflat la circa 400 m spre V de locaţia supusă studiului. Este vorba de un vas-sac fragmentar şi de o toartă de kantharos elenistic de mari dimensiuni. Nucleul de locuire din această zonă este foarte clar evidenţiat şi de anomaliile prezente pe fotografiile aeriene din al doilea război mondial. Totodată, terenul studiat se află în imediata apropiere a valurilor care traversează partea de V a Constanţei. Mai exact, valul mic de pământ se află la circa 30-40 m distanţă spre N, iar la circa 80 m distanţă spre NV se află colţul castrului II (Schuchhardt) / XXIV (Tocilescu) al valului de piatră (a cărui incintă sudică este construită peste valul mic). Castrul II (XXIV) este unul dintre cele mai mari din sistemul defensiv al valului de piatră (vezi C. Schuchhardt, Die sogennanten Trajanswälle in der Dobrudscha, Berlin, 1918, p. 45-46, Abb. 9), ceea ce presupune existenţa în apropiere a unei aşezări civile şi a unei necropole, pe modelul cunoscut din alte puncte cercetate până în prezent. Cercetarea a avut drept scop descărcarea de sarcină arheologică a perimetrului pe care se intenţionează constuirea imobilului. Principalele obiective ştiinţifice urmărite au fost precizarea mai exactă a localizării aşezării La Tene repertoriate, identificarea posibilului nucleu de locuire medieval, dar şi confirmarea prezenţei sau absenţei valului mic de pământ (aşa cum lasă să se înţeleagă precizările topografice ale lui Schuchhardt şi imaginile aeriene germane). Săpătura s-a efectuat în suprafaţă, pe amplasamentul imobilului propus, prin decaparea cu mijloace mecanice şi răzuieli manuale succesive, până la o cotă la care se puteau contura complexe arheologice. Complexele identificate au fost contuarate, secţionate şi golite. S-a realizat o ridicare topografică a întregului perimetru, pe care s-au suprapus desenele complexelor efectuate manual. De comun acord cu beneficiarul, s-a efectuat o secţiune de diagnostic începând din colţul de NV al suprafeţei pe care se va ridica imobilul. Obiectivul a constat în evidenţierea potenţialului arheologic al zonei de la Nord, unde se presupune că ar exista valul mic de pământ şi şanţul aferent acestuia. Succesiunea stratigrafică generală rezultată în urma cercetării este următoarea : - strat modern rezultat din nivelarea generală a terenului, cu urme de la construcţiile anterioare - fosta Fabrică de Mobilă (grosimi cuprinse între 0,20 şi 1,00 m, mai consistent în partea de E şi de SE a suprafeţei cercetate, unde de altfel a distrus posibilul strat de cultură medieval); - vegetal post-medieval de culoare negru-brun (grosime medie de 0,40 m); - pământ brun-gălbui steril (0,20/0,30 m); - pământ galben viu (loess), surprins la adâncimi cuprinse între -1,10 şi -1,30 m sub nivelul actual. S-au descoperit 42 de complexe arheologice, cele mai multe aparţinând aşezării medievale timpurii (sec. IX-X p.Chr.) de lângă castrul II (XXIV) al valului de piatră. Cel puţin opt complexe aparţin aşezării La Tene, care continuă şi în perioada romană timpurie (sec. I-II p.Chr.). Complexe medievale timpurii (sec. IX-X p.Chr.) C1 - locuinţă adâncită de formă rectangulară, cercetată parţial înspre profilul de E al săpăturii. Dimensiuni: L. 4,70 m; La. 1,50 m; ad.de conturare -1,30 m; ad. finală -1,50 m. Locuinţa prezintă şi două gropi la interior: prima este clar o groapă de par (0,30 x 0,30 m şi -0,40 m adâncime), iar a doua este de formă ovală - posibil o nişă (0,60 x 0,45m şi -0,60 m adâncime). Nu au fost identificate vatra sau cuptorul (situate probabil în afara suprafeţei cercetate). În umplutură au apărut fragmente ceramice medievale, fragmente de olană, fragmente de cărămizi romane şi un fragment de marmură. C2 - groapă de formă ovală cu pereţii drepţi. Dimensiuni: 3,60 x 1,65 m, ad. de conturare -1,30 m, ad. finală -2,80 m. În umplutură au apărut pietre, fragmente osteologice animaliere, fragmente de cărămizi romane, câteva fragmente ceramice romane şi medievale, cută de ascuţit din cărămidă. C4 - groapă ovală cu pereţii drepţi. Dimensiuni: 2,70 x 1,50 m, ad. de conturare -1,40 m, ad. finală -2,10 m. În umplutură: pietre, fragmente osteologice animaliere, bucăţi de cărămizi, fragment de râşniţă, fragmente ceramice romane şi medievale. C5 - şanţ orientat pe direcţia aproximativ N-S, dimensiuni 3,40 x 0,40 m, Ad.contur. -1,30 m, Ad. finală -1,55 m. În umplutură: fragmente osteologice animaliere, fragment cărămidă, fragmente ceramice medievale. C6 - locuinţă adâncită de formă rectangulară, cu suprafaţa de circa 10 mp (dimensiuni aproximative 3,50 x 3,00 m), care prezenta cinci gropi de pari, podea din lutuială şi vatră deschisa plasată aproximativ în zona centrală. Intrarea era pe latura de V, iar colţul de NV a fost căptuşit cu pietre. Inventarul acesteia este destul de sărac, constând în fragmente ceramice medieval timpurii, majoritar arse oxidant şi reducător, câteva fragmente romane, oase şi cărămizi fragmentare. C7 - locuinţă adâncită de formă rectangulară, cu suprafaţa surprinsă de circa 6 mp (3,65 x 1,70 m), care prezenta 14 gropi de pari, podea din lutuială, cuptor scobit pe mijlocul laturii de N şi cenuşar plasat la est de gura acestuia, precum şi resturi ale unei instalaţii meşteşugăreşti. Deoarece jumătatea sudică a complexului a fost distrusă atunci când au fost construite bazinele fabricii de mobilă, nu a putut fi cercetată decât partea nordică. Cuptorul, a cărui gură se afla spre S, avea vatra amenajată pe pat de pietre, cărămizi fragmentare şi râşniţă spartă. Inventarul locuinţei este completat cu fragmente ceramice medieval timpurii (arse oxidant şi reducător), cărămizi fragmentare (una cu amprentă de labă de câine),
râşniţă fragmentară şi oase. C8 - locuinţă adâncită de formă rectangulară, cu suprafaţa de circa 17 mp (4,70 x 3,80 m), care prezenta 11 gropi de pari, podea din lutuială şi intrare pe latura de V. Aceasta avea două cuptoare, ambele scobite, pe latura de E cel mare (d. maxim 1,48 m), respectiv în colţul de NE cel mic (d. maxim 0,70 m). Din inventarul acesteia provine ceramică medievală timpurie (unele cu mărci de olar), fragmente de cărămizi romane, pitre pentru ascuţit, oase de animale. C13 - groapă de formă ovală, cu pereţii oblici. Dimensiuni: 1,95 x 1,55 m, ad. de conturare -1,20 m, ad. finală -1,50 m. Pe fund, dimensiunile gropii sunt 1,70 x 1,30 m. În umplutură au apărut fragmente ceramice romane şi medievale, fragment de cărămidă romană, fragment de perete de cuptor, pietre. Groapa prezintă pe margine lutuială. C16 - groapă de formă rectangulară, cu pereţii drepţi, orientată NV-SE. Dimensiuni: 2,30 m x 1,15 m, ad. de conturare -1,30 m, ad. finală -1,85 m. Spre capătul de NV apare o treaptă de 1,05 x 0,30 m, la -0,25 m de la conturare. În umplutură au apărut pietre, zgură şi câteva fragmente ceramice medievale. C21 - probabil cuptor cu groapă de acces, în conexiune cu o groapă circulară (de deservire?). Groapa de acces este de formă ovală (2,20 x 1,40 m), cu ad. de conturare la -1,10 m şi ad. finală la -1,50 m. Podeaua a fost identificată pe toată suprafaţa şi este din pământ galben bine bătătorit. În zona de est a fost identificată o groapă de cenuşă de formă ovală (0,80 x 0,65 m) şi 0,35 m adâncime, iar în zona de NV o groapă de stâlp de 8 x 7 cm şi 10 cm adâncime. Vatra cuptorului apare în colţul de NE, cu un diametru de 1,10 m şi o grosime de 0,10 m. Vatra a fost pregătită pe un pat de cărămidă peste care s-a aplicat stratul de lut. Groapa-anexă este de formă circulară, cu pereţii oblici, cu d. gurii de 1,90 m, d. fundului 1,30 m şi ad. finală -2,65 m. Umplutură: pietre, fragment de cărămidă, rare fragmente ceramice medievale timpurii şi romane, fragmente osteologice animaliere. C22 - cuptor cu groapă de acces de formă ovală (2,25 x 1,80 m), ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,50 m. Podeaua este parţial păstrată, din pământ galben bine bătătorit, pe alocuri cu pete de arsură. Vatra cuptorului, parţial păstrată, este situată în capătul de N şi este de formă uşor ovală (1,25 x 1,10 m). C23 - în zona centrală a suprafeţei cercetate a fost identificat un rest de vatră şi urmele podelei unei locuinţe, distrusă de construcţia unui stâlp din beton al fostei fabrici. C25 - groapă circulară cu pereţii clopotiţi. Dimensiuni: d. gurii 1,50 m, d. fundului 1,80 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -2,00 m. Din umplutură au fost recuperate pietre de mari dimensiuni, fragmente de cărămidă şi fragmente de ceramică romană, piatră cu perforaţie (specifică instalaţiilor medievale timpurii). C26 - groapă de formă circulară, cu pereţii clopotiţi (d. gurii 1,10 m, d. fundului 1,80 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -2,30 m), având în umplutură pietre, fragmente de cărămidă şi fragmente osteologice animaliere. C27 - şanţ orientat N-S, cu pereţii uşor oblici (L. 5,60 m, La. 1,25 m, ad. conturare -1,30 m, ad. finală -2,30 m), în umplutura căruia au fost descoperite pietre, fragmente ceramice medievale, fragmente de carămidă, resturi osteologice animaliere. Accesul se făcea probabil pe la N, unde apare o treaptă cruţată la circa -1,80 m adâncime. C29 - groapă de formă ovală (2,95 x 2,35 m, ad. conturare -1,40 m, ad. finală -2,05 m, iar în umplutură zgură sticlă, fragm. de amforă, fragm. cărămidă, fragm. osteologice animaliere. C31 - groapă circulară cu profilul în formă de pară, cu d. gurii 1,30 m, d. fundului 1,00 m, ad. conturare -1,35 m, ad. finală -2,45 m. În umplutură au apărut pietre de mari dimensiuni, rare fragmente ceramice (între care un perete de amforă) şi două pietre prelucrate (de formă dreptunghiulară, cu perforaţii la capete, specifice instalaţiilor din locuinţele medievale timpurii). C32 - groapă de formă dreptunghiulară, dimensiuni 2,70 x 1,60 m, ad. conturare -1,30 m, ad. finală -1,60 m, în umplutura căreia au apărut fragmente ceramice medievale, fragmente de cărămidă romană şi resturi osteologice animaliere. C34 - groapă de formă ovală, cu pereţii uşor oblici (2,00 x 1,45 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,75 m), în umplutura căreia au apărut rare fragmente ceramice medievale, fragmente de cărămidă şi oase de animale. C35 - groapă de formă dreptunghiulară (1,45 x 0,80 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,55 m), în umplutura căreia au apărut fragmente de cărămidă şi pietre. C36 - locuinţă adâncită, identificată parţial în secţiunea de diagnostic, cu dimensiunile păstrate de 3,60 x 1,90/2,40 m, ad. conturare -1,20m, ad. finală -1,60 m. Formă rectangulară, cu podeaua constituită de pământul galben viu, bine bătătorit, cu cel puţin două gropi de par (în colţul de SE şi la mijlocul laturii de E), dar şi o groapă de formă ovală situată în zona de N (0,80 x 0,40 m, ad. 0,30 m). În marginea laturii de S a apărut o piatră de formă ovală, iar în zona centrală (către profilul secţiunii) a fost conturată parţial o groapă-cenuşar, uşor adâncită în podea (circa 10 cm). În umplutură au fost identificate fragmente ceramice medievale, fragmente de cărămizi şi resturi osteologice animaliere. C41 - locuinţă adâncită, cercetată tot în secţiunea de diagnostic, de formă rectangulară (dimensiuni păstrate 2,40/2,50 m x 1,90 m), cu ad. de conturare -1,25 m şi ad. finală -1,45/1,50 m; podeaua este realizată direct pe stratul de loess galben, iar pe margini şi la colţuri prezintă cel puţin patru gropi de par. Prezintă un cuptor scobit pe latura de S, a cărui vatră se păstrează pe o suprafaţă de 0,90 x 0,70 m, la o adâncime de -1,30 m sub nivelul actual.În umplutură au apărut fragmente ceramice medievale, rare fragmente de cărămizi şi puţine oase de animale. Complexe de epocă romană (sec. I-II p.Chr.) C9 - şanţ? pe direcţia NE-SV, surprins pe o lungime de aproximativ 2,50 m în colţul de SE al săpăturii, cu lăţimea maximă de 1,60 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală variabilă, cuprinsă între -1,50 şi -1,70 m. În umplutură apar pietre, resturi osteologice animaliere, fragmente ceramice romane. Continuă în afara spaţiului cercetat şi este suprapus parţial de un şanţ de epocă medievală timpurie sau modernă (C9a). C10 - complex de mari dimensiuni (L. păstrată 8,10 m), surprins pe o lăţime de 1,00 m către marginea de S a suprafeţei cercetate; conturat la -1,20 m şi cu ad. finală la -2,55 m, este suprapus de locuinţa medievală C8. Umplutura conţine material ceramic de factură romană, fragmente de cărămizi şi fragmente osteologice animaliere. C17 - groapă aproape circulară, cu pereţii clopotiţi (dimensiuni: 1,50 x1,40 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,60 m), în umplutura căreia s-au descoperit pietre, fragmente osteologice animaliere, fragmente ceramice atipice de epocă La Tene, lucrate cu mâna. Nu excludem o datare ceva mai timpurie a acestui complex, eventual perioada elenistică târzie sau primele decenii ale epocii romane (sec. I a.Chr. - I p.Chr.). Este posibil să facă parte din grupul de complexe conturate în zona centrală a săpăturii (vezi mai jos C18, C19, C20 şi C30) C28 - groapă de formă ovală, cu pereţii clopotiţi (d. gurii 1,60 x 1,35 m, d. fundului 1,30 m, ad. conturare -1,35m, ad. finală -1,85 m), cu foarte puţine materiale în umplutură (un fragment de perete de amforă). Complexul a fost tăiat de groapa C31. C33 - groapă de formă ovală, cu pereţii drepţi, dimensiuni 2,40 x 2,10 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,50 m, în umplutura căreia au apărut fragmente ceramice de epocă romană, inclusiv un fragment lucrat cu mâna. C38 - groapă de formă ovală, cu pereţii uşor oblici, dimensiuni 1,90 x 1,60 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală
-1,40 m, având în umplutură pietre, fragmente de cărămizi şi fragmente ceramice romane. C39 - groapă de formă ovală, cu pereţii uşor oblici, dimensiuni 1,70 x 1,40 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,50 m, având în umplutură fragmente ceramice romane şi oase de animale. C40 - groapă de formă ovală ?, cu pereţii clopotiţi, dimensiuni 1,60 x 1,40 m la conturare, 1,50 x 2,00 m la bază, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -2,50 m. Umplutură compactă cu pământ brun-gălbui şi fragmente ceramice romane. Complexe cu cronologie incertă C3a - şanţ orientat N-S, cu următoarele dimensiuni: L. 3,55 m, La. 0,45 m, ad. conturare -1,30 m, ad. finală -1,50 m. Umplutură cu pământ negru, fără material arheologic. C3b - şanţ orientat E-V, cu următoarele dimensiuni: L. 2,40 m, La. 0,45 m, ad. conturare -1,30 m, ad. finală -1,45 m. Aceeaşi umplutură ca precedentul. C11 - şanţ orientat N-S, lung de 4,50 m şi lat de 0,30 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,40 m, având în umplutură câteva fragmente ceramice romane. C12 - şanţ orientat E-V, lung de 3,65 m şi cu lăţimi cuprinse între 0,25 şi 1,00 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,50 m. Umplutură compactă cu pământ brun-negricios, fără material arheologic. C14 - groapă de formă ovală, cu pereţii drepţi. Dimensiuni: 1,30 x 0,80 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,35 m. Posibil groapă de împrumut, fără material arheologic. C18 - groapă ovală, cu pereţii uşor oblici. Dimensiuni: 2,05 x 1,60 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,35 m. C19 - groapă circulară, cu pereţii uşor oblici. Dimensiuni: d. 2,10 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,35 m. C20 - groapă aproximativ circulară, cu pereţii drepţi. Dimensiuni: 1,50 x 1,40 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,25 m. C30 - groapă de formă circulară, cu pereţii drepţi, tăiată de un şanţ modern (d. 1,10 m, ad. conturare -1,10 m, ad. finală -1,40 m). Fără elemente de inventar arheologic. Grupul de complexe C18-C20 şi C30 ar putea fi contemporane cu complexul C17 (databil în perioada La Tene/ elenistică târzie sau cel mult la începutul epocii romane). C37 - şanţ identificat în secţiunea de diagnostic, orientat E-V, cu pereţii oblici. Dimensiuni: L. păstrată 3,10 m, La. 2,50 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,60 m. Fără material arheologic. C42 - şanţ orientat pe direcţia SV-NE, surprins în capătul de N al secţiunii de diagnostic. Este suprapus de mai multe gropi aşezate în linii paralele, a căror umplutură permite datarea în epoca modernă (au diametre cuprinse între 0,50-0,60 m şi adâncimi între 0,15-0,40 m). Şanţul are o deschidere maximă de circa 8,50 m, restrângându-se în zona axului longitudinal la aproape 4 m, prin adâncirea bruscă de la o cotă de -1,50 până la -1,90/-2,30 m sub nivelul actual. Pereţii zonei adâncite sunt uşor în pantă, iar fundul este săpat neregulat, la adâncimi diferite. Rămâne de stabilit prin cercetări viitoare dacă avem de-a face cu şanţul valului mic de pământ, aşa cum reiese din interpretarea topografică a informaţiilor lăsate de Schuchhardt şi a imaginilor aeriene germane. Complexe de epocă modernă / contemporană (sec. XX) C9a - şanţ orientat pe direcţia NE-SV, păstrat pe o lungime de 5 m, cu lăţimea de 0,40 m şi ad. finală la -1,50 m. Suprapune parţial complexele romane C9 şi C10. Posibil contemporan cu şanţul modern C15, având aceeaşi orientare. C15 - şanţ orientat pe direcţia NE-SV, cu dimensiunile L. 10,50 m, La. 0,50 m, ad. conturare -1,20 m, ad. finală -1,55 m. În umplutura sa au fost descoperite pietre, ţiglă modernă, cartuşe din perioada interbelică (descoperite în capătul de V).
C24 - groapă ovală, posibil un puţ ? (dimensiuni 1,25 x 1,05 m, ad.conturare -1,10 m, ad. până la care s-a putut goli -2,70 m, până la infiltrarea apei freatice), în umplutura căruia au apărut pietre, ţigle şi cărămizi moderne. C30b - groapă sau şanţ de mari dimensiuni, identificat în zona centrală a suprafeţei cercetate; pe baza umpluturii consistente cu resturi moderne, se datează în sec. XX, fiind probabil în legătură cu fosta fabrică de mobilă. Cercetarea preventivă efectuată pe terenul situat în Str. Industrială nr. 6 din Constanţa a permis înregistrarea unei noi aşezări medievale timpurii, aflată în legătură cu valul de piatră şi castrul II Schuchhardt (XXIV Tocilescu). Este foarte posibil ca şanţul identificat în capătul de N al secţiunii de diagnostic să reprezinte chiar şanţul valului mic de pământ, despre care Schuchhardt precizează că este suprapus de zidul sudic al castrului sus-amintit. Totodată, apariţia unor complexe databile în perioada romană timpurie (sec. I-II p.Chr.), cu trăsături mai degrabă aparţinând populaţiei autohtone getice, contribuie la prelungirea cronologiei aşezării La Tene cunoscute în zonă, ale cărei începuturi sunt plasate în sec. IV a.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu