.
Steierdorf | Comuna: or. Anina | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Peştera Hoţilor (La Hoţu’) | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Mezolitic
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Steierdorf
Comuna:
or. Anina
Punct:
Peştera Hoţilor (La Hoţu’)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băltean Ion Cornel SC Arheoterra Consult SRL Alba Iulia
Cincă Adela Universitatea de Vest, Timişoara
Lazarovici Gheorghe responsabil Universitatea "Eftimie Murgu", Reşiţa
Moldovan Oana Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca
Pendea Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Petrescu Sorin Marius
Rodrigo Ricardo National Center for Nautical and Underwater Archaeology, Lisabona
Zilhão João Faculdade de Letras, Lisabona, Portugal
Cod RAN:
Raport:

Peştera Hoţilor sau La Hoţu’ – cod. speo. 2233/61 este situată în sistemul carstic al văi Minişului, pe versantul drept al acesteia, la o altitudine aproximativă de 600 m. Reper: N. 45o 01’; E. 21o 49’.
Valea Minişului este săpată în calcare recifale masive, barremiene, "de Plopa" (considerate de studiile stratigrafice mai vechi ca aparţinând intervalului Barremian-Apţian inferior) şi Miniş, şi este parte... a calcarelor din Carpaţii sud-vestici, ce reprezintă cel mai extins areal carstic din România. Hiporelieful carstic din bazinul Minişului este format din mai multe peşteri de dimensiuni mici şi mijlocii, cu deschideri relativ mari la exterior, care odată au făcut parte dintr-unul sau mai multe complexe subterane, a căror comunicare este astăzi în mare parte colmatată. În cadrul acestui sistem carstic principalele nivele de drenaj sunt:
- dren principal, actualmente activ;
- nivelul subfosil;
- nivelul fosil, din care fac parte atât Peştera cu Oase cât şi alte cavităţi, actualmente separate de aceasta ca urmare a prăbuşirilor sau colmatărilor (Peştera Ponor-Uscată, Peştera din Dolină, Peştera Hoţilor, Peştera cu Abri).
Planul peşterii a fost întocmit la scara 1,50 cm, profilele transversale fiind realizate din 2 în 2 m (după caz, din 1 în 1 m). Cu ajutorul unei nivele Laser Mark Magna Pro Level a fost fixat un punct "0", realizându-se apoi un grid de referinţă (caroiaj: 1 m2) pentru întreaga suprafaţă a peşterii cu literele, în ordine alfabetică pe direcţia N–S şi cifrele, în ordine crescătoare pe direcţia E-V. În cadrul acestui sistem de caroiaj, sondajul efectuat include careurile 5A-5B. Menţionăm că a fost adoptat acest sistem de numerotare a careurilor pentru a se putea realiza un grid unitar menit să sprijine dezvoltarea pe orizontală a săpăturii, în cursul campaniilor viitoare.
Anterior campaniei 2004 nu sunt menţionate cercetări arheologice. Sunt totuşi observate intervenţii antropice contemporane, atât sub forma unor vetre de foc sau alte amenajări destinate unor campări de scurtă durată, cât şi prin excavaţie, realizate de persoane clandestine. Astfel, pentru a dobândi informaţii a priori privind locuirea din Peştera Hoţilor s-a recurs la "tamisarea" unei părţi (140x70x25 cm) dintr-o grămadă de pământ ce provine fără îndoială de la o săpătură mai veche, clandestină, aflată undeva în apropiere.
Din punct de vedere tehnic, dată fiind suprafaţa mică şi luând în considerare specificul sitului, săpătura a fost realizată prin decapaje cu o grosime de 2 cm, iar atunci când situaţia arheologică permitea s-au folosit nivele artificiale de săpare din 5 în 5 cm (uneori din 10 în 10 cm). Complexele arheologice au fost abordate planimetric, la fiecare decapaj maxim fiind realizat un grund, scara 1:20 cm. Toate adâncimile au fost raportate plecându-se de la punctul fix "0".
Iluminatul natural precar din interiorul peşterii a impus utilizarea unui iluminat artificial, întreg sedimentul fiind scos afară din peşteră. Din cauza umidităţii ridicate a acestuia tamisarea era destul de anevoioasă, fapt ce a impus, trierea manuală, amănunţită, de asemenea migăloasă, a întregii cantităţi de sediment, însă numărul mare al elementelor osteologice de microfaună reţinute au justificat acest demers.
Succesiunea sedimentară a depozitului are următoarea alcătuire:
Nivel 1 (-182-194 cm) silt organo-mineral carbonatic cu fragmente de cruste de tip caliche de reprecipitare de provenienţă detritica (nu in situ);
Nivel 3.2 (-212-220 cm) orizont detritic cu claste mari, geneza prin trafic redus (intraspeleic), fără meteorizare semnificativă in situ (acoperit repede);
Nivel 3.3. (-220-230 cm) orizont detritic carbonatic, dominant grosier cu claste mari (fi=2-3 cm), meteorizare chimică aproape absentă – origine dominant intraspeleică;
Nivel 3.4 (- 235 cm) orizont hibrid cu detritus carbonatic şi argile de decarbonatare de origine extraspeleică;
Nivel 3.5 (-235-240 cm) detritus carbonatic eterogen silto-argilos cu claste angulare şi cruste de reprecipitare cu origine foarte probabilă intraspeleică (trafic redus);
Nivel (partea superioară)(-240-250 cm) silto-argilos cu claste angulare;
Nivel 4.1 (partea inferioară)(-271-278 cm) orizont cu neoformare de filosilicaţi, slab pânâ la moderat meteorizat cu tente de rubefiere
Nivel 5 (278-283) orizont hibrid detritus carbonatic şi argile de decarbonatare de provenienţă externă, cu claste subangulare slab rulate.
Nivel 5.1 (-283-289 cm) orizont dominant fin semidecarbonatat de provenienţă externă uşor sortat în mediu acvatic turbulent;
Nivel 5.2 (- 289-294 cm) similar cu Level 5.1.
Stratigrafia arheologică. Secvenţa stratigrafică pusă în evidenţă pe profilul S este următoarea:
Nivel 1: -182 – 194 cm, sediment negru, moale, cu material ceramic medieval târziu, roman şi material osteologic;
Nivel 2: -194 – 207 cm, sediment brun cu foarte multă piatră, sporadic material osteologic;
Nivel 3.1 -207 – 212 cm, sediment de culoare cenuşie material ceramic preistoric (Coţofeni), osteologic şi cărbune;
Nivel 3.2 -212 – 220 cm (nivel de săpare artificial), sediment de culoare cenuşie, material osteologic;
Nivel 3.3 -220 – 230 cm (nivel de săpare artificial), sediment de culoare cenuşie, material ceramic preistoric (Coţofeni), osteologic şi cărbune;
Nivel 3.4 -230 – 235 cm, sediment de culoare cenuşie, moale, material ceramic preistoric, osteologic şi cărbune;
Nivel 3.5 -235 – 240 cm, sediment de culoare cenuşie, material ceramic preistoric (Coţofeni), osteologic şi cărbune;
Nivel 4 -240 – 250 cm, sediment de culoare maronie-gălbuie, material osteologic (microfaună), cărbune;
Nivel 4.1 -250 – 260 cm, sediment de culoare maronie-gălbuie, microfaună, cărbune; în careul 5B, pe o suprafaţă de 80 – 85 cm apare o vatră de foc asociată cu material ceramic Starèevo-Criş, două lamele din silex şi o unealtă de os;[careu 5B, -260-271 cm - vatra Starèevo-Criş; careu 5A până la -278 cm – Nivel 4.1]
Nivel 5 -278 – 283 cm, nivel artificial de săpare, steril arheologic;
Nivel 5.1 -283 – 289 cm, nivel artificial de săpare, steril arheologic;
Nivel 5.2 -289 – 302 cm, nivel artificial de săpare, steril arheologic; [săpătura a fost oprită la acest nivel, fără a se epuiza coloana stratigrafică, din cauza unor blocuri de calcar de dimensiuni mari, ce intrau în profilele E şi V, acoperind aproape în întregime suprafaţa careurilor 5A-5B. Săpătura a fost conservată (protejată) pentru continuarea în campania 2005].
Au fost descoperite două complexe de tipul structură de combustie, ambele în careul 5B. Prima vatră de foc, aparţinând culturii Coţofeni, faza I, este situată la adâncimea de -217-230 cm şi a fost cercetată doar într-o mică măsură, deoarece se extinde în careul 4B. A doua vatră, atribuită fazei IIB a complexului Starèevo-Criş, a fost descoperită între adâncimile de -260-271 cm. A fost realizată printr-o amenajare de pietre, de formă cvasi-circulară, dezvoltată în jurul unui bloc de calcar, mare, bine fixat în sedimentul peşterii existent la momentul locuirii Starèevo-Criş.
În urma sondajului efectuat în vara anului 2004 au fost prelevate probe, fiind efectuate sau aflându-se în curs de efectuare următoarele analize: sedimentologie (raport preliminar – Cluj-Napoca, vezi supra), antracologie (raportul preliminar efectuat pe eşantioane de cărbune din vatra Starèevo-Criş menţionează existenţa dominantă a speciei Fagus, exemplare foarte tinere cu diametru maxim de 10 cm - Lisabona), cărbune pentru datare 14C AMS (vatra Starèevo-Criş, în curs de efectuare - Lisabona), paleobotanică (niv. Starèevo-Criş, în curs de efectuare - Lisabona), analize paleofaunistice (în curs de efectuare – Cluj-Napoca).
Documentaţia tehnică de săpătură cuprinde profile şi planuri la scara 1:20, fotografie digitală de detaliu, de ansamblu, introducerea tuturor datelor tehnice într-o bază de date realizată în Microsoft Access 2003. Întreaga documentaţie este depusă atât la MBM Reşiţa cât şi la DCCPCN Caraş-Severin. La sfârşitul acestei campanii întregul material arheologic descoperit a fost spălat, decalcifiat, fotografiat, inventarierea urmând a se face în cadrul colecţiilor MBM Reşiţa.
Rezumativ, în Peştera Hoţilor din Cheile Minişului – sector Plopa-Ponor, avem, din punct de vedere arheologic, următoarea situaţie:
- nivel medieval (sediment negru);
- nivel steril arheologic (sediment brun cu multe pietre);
- nivel Coţofeni (sediment cenuşiu), vatră de foc;
- nivel Starèevo-Criş (sediment gălbui-maroniu) vatră de foc;
- nivel steril arheologic (argilă galbenă)
Bazându-ne pe materialul ceramic, încadrarea culturală a nivelurilor arheologice este următoarea:
- nivel medieval (sec. XVI - XVII) târziu;
- prezenţă sporadică şi în poziţie stratigrafică secundară a câtorva materiale ceramice de factură romană şi a unei piese de bronz, probabil tot de perioadă romană;
- nivel cultural ce aparţine fazei I (Ic poate chiar începutul fazei a II-a) a culturii Coţofeni2;
- nivel datat în faza IIB a complexului neolitic timpuriu Starèevo-Criş3.
Pentru campania anului 2005 ne propunem:
- lărgirea suprafeţei-test din campania 2004, condiţie necesară pentru continuarea în adâncime a cercetării şi pentru abordarea planimetrică a complexelor arheologice;
- realizarea unor analize aprofundate privind paleofauna şi plaleoflora acestui depozit;
- obţinerea unor noi vârste 14C AMS atât pentru nivelul Starèevo-Criş cât şi pentru nivelul Coţofeni.

Rezumat:
The importance of the cave is given by the stratigraphical sequence (multi-layers) put in evidence in the summer of 2004. From the archaeological point of view we have the following situation: 1. mediaeval level (black sediment); 2.sterile archaeological level (brown sediment with many stones); 3. Cotofeni level (grey sediment); 4. Starcevo-Cris level (brown-yellow sediment); 5. sterile archaeological level (yellow clay sediment). Based on pottery, we can speak about the first and/or the beginning of the second phase of Cotofeni culture (ROMAN 1976), and the phase IIB for the Starcevo-Cris cultural complex (LAZAROVICI 1979, 1984, 1995). The continuation of digging in this cave is a necessity for the understanding of the prehistoric habitation in this carstic system.
English Abstract:

The importance of the cave is given by the stratigraphical sequence (multi-layers) uncovered in the summer of 2004. From the archaeological point of view we have the following situation: 1. mediaeval level (black sediment); 2. sterile archaeological level (brown sediment with many stones); 3. Coţofeni level (grey sediment); 4. Starcevo-Criş level (brown-yellow sediment); 5. sterile archaeological level (yellow clay sediment). Judging from the pottery, we can speak about the first and/or the beginning of the second phase of the Coţofeni culture, and the phase 2B for the Starcevo-Criş cultural complex. The continuation of the excavations in this cave is a necessity for the understanding of the prehistorical occupation in this karstic system.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO