.
Alba Iulia | Punct: str. Izvorului f.n. (proprietatea Ilie Andrea) | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Agricultură şI subzistenţă;
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Descoperire funerară
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Izvorului f.n. (proprietatea Ilie Andrea)
Toponim:
Apulum II
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În luna mai 2007 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr. 115/2007, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea lui Andrea Ilie, este amplasat pe str. Izvorului f.n., nr.top. 4377/3/1/2/1, iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul „locuinţă familială”, fiind situat la cca. 2...50 m S de monumentul dedicat martiriului lui Horia, Cloşca şi Crişan. Obiectivul supus cercetării se află în zona oraşului roman Municipium Septimium Apulense. Cunoscută fiind stratigrafia din zona apropiată obiectivului supus cercetării în vederea descărcării de sarcină arheologică, pe suprafaţa destinată realizării obiectivului şi orientată SSV-NNE, au fost realizate lucrări de decopertare mecanizată sub supraveghere arheologică de specialitate, rezultând o suprafaţă decopertată care are următoarele dimensiuni: Sp.1 = 12 x 10 m. Perimetrul cercetat se prezintă ca o parcelă dreptunghiulară orientată aproximativ N-S, ce ocupă aproximativ 745 m2. Pe această suprafaţă beneficiarul intenţionează să construiască o locuinţă de familie cu suprafaţa la sol de cca. 157 m2, conform documentaţiei anexate. Stratigrafia suprafeţei investigate în zona unde este propusă realizarea locuinţei familiale ne-a arătat o locuire medieval-timpurie pe latura de V a viitoarei locuinţe (deşi nu se poate discuta de un nivel propriu-zis din această perioadă, având de-a face cu o dezvoltare a locuirii pe orizontală), un nivel de epocă romană, reprezentat de mai multe complexe şi un steril care apare la cca.-0,70 m. După decopertarea mecanizată, realizată sub supraveghere arheologică de specialitate, până la ad. de –0,55m, a fost efectuată o răzuire completă a suprafeţei rezultate (de cca. 120 m2), în urma căreia au putut fi conturate mai multe complexe arheologice. Astfel au fost descoperite în partea centrală a suprafeţei cercetate o groapă menajeră, o fântână, un bordei, precum şi o amenajare în profilul de E – toate de epocă romană, precum şi două morminte puse pe laturile de S şi de N ale unei mici locuinţe semiadâncite, de formă rectangulară, ce s-au dovedit a aparţine perioadei medieval-timpurii (probabil sec. X). Locuinţa (bordeiul) B1 Este o locuinţă adâncită de formă ovoidală neregulată, conturată în partea central-vestică a suprafeţei Sp.1. Are dimensiunile de 2,50 x 2,20 m, fiind conturată la ad. de 0,90 m, ea coboară până la -1,92 m. Materialul arheologic descoperit constă în fragmente ceramice de factură romană, o monedă, pietre de râu, respectiv material osteologic provenit de la animale. Groapa G1 Este plasată în partea central-sudică a suprafeţei Sp.1. Are formă circulară, cu d. de cca 0,75 m. Coboară doar până la -1,08 m. S-a conturat doar prin diferenţă de culoare şi pigment arheologic, fără a fi descoperite materiale arheologice în umplutura ei. Groapa G2 Este plasată în partea central-nordică a suprafeţei Sp.1. Are o formă ovoidală, la contur. Dmaxim este de cca. 1,20 m. În umplutura gropii au fost descoperite fragmente ceramice de factură romană, respectiv oase de animale. Groapa G3 Este plasată în colţul de NV al suprafeţei Sp.1. Are formă ovoidală, cu d de cca 0,95 m. Coboară doar până la -1,20 m. S-a conturat doar prin diferenţă de culoare şi pigment arheologic, fără a fi descoperite materiale arheologice în umplutura ei. Groapa G4 (fântâna) Descoperită în zona centrală a suprafeţei Sp.1, are o formă circulară, cu d de 1,40 m. Materialul arheologic descoperit în umplutură a fost descoperit doar până la ad. de cca -2 m şi constă din fragmente ceramice de aceeaşi factură cu cea din locuinţa B1 (de epocă romană), fiind descoperite şi mai multe fragmente dintr-o amforetă. A fost golită până la ad. de cca. -3 m, de unde din motive de securitate a muncii nu a mai putut fi golită. Cpl. C1 Descoperit în profilul de E a suprafeţei Sp.1, fiind probabil o locuinţă de formă rectangulară, cu latura lungă de 1,70 m. Materialul arheologic descoperit în umplutură constă în câteva fragmente de ceramică de factură romană. M1 Descoperit pe latura de V a suprafeţei Sp.1, intră în profilul de V, fiind deschisă o casetă pentru cercetarea integrală. Este un mormânt de inhumaţie, orientat aproximativ V-E, scheletul fiind probabil un adult de sex feminin, depus alungit cu mâinile încrucişate pe bazin, iar fragmentele ceramice descoperite par să dateze din perioada medieval-timpurie (posibil sec. X). M2 Descoperit pe latura de V a suprafeţei Sp.1, intră în profilul de V, fiind deschisă o casetă pentru cercetarea integrală. Este un mormânt de inhumaţie, orientat V-E, scheletul fiind probabil un adult de sex masculin, depus alungit cu mâinile pe lângă corp, iar în zona bazinului au fost surprinse o cataramă din fier şi o piesă de centură tot din fier, la şoldul stâng. Acestea, precum şi fragmentele ceramice descoperite par să dateze din perioada medieval-timpurie (posibil sec. X). Complexul arheologic L1 Are o formă dreptunghiulară cu dimensiuni de 2,30 x 1,80 m, s-a conturat după scoaterea celor două morminte, care erau plasate pe laturile de N, respectiv S ale complexului. Acest complex coboară în sterilul de culoare galbenă până la cca. -1,50 m. La golire s-a observat că fundul este albiat şi nu prezintă urme de pari. Materialul arheologic descoperit în umplutura ei constă în câteva fragmente ceramice de factură romană dar şi medieval timpurie. La partea superioară fuseseră plasate mai multe elemente de construcţie, probabil reutilizate deoarece a fost găsit şi un bloc de piatră dintr-o inscripţie romană din care se mai păstrează câteva litere, pe trei rânduri (deocamdată în studiu). După cum se poate observa din prezentarea succintă a descoperirilor, observaţiile stratigrafice permit constatarea existenţei unor nivele arheologice ce atestă locuirea medieval-timpurie în acest punct, prin descoperirea a unei locuinţe îngropate notată L1. Materialele arheologice descoperite în L1, sunt fragmente ceramice ce par să indice o datare destul de timpurie - eventual sec. X (este vorba de fragmente ceramice decorate cu puncte incizate). De asemenea, aceeaşi datare o indică şi materialele descoperite în mormintele M1 şi M2, descoperite pe laturile de N , respectiv de S ale locuinţei L1. Locuinţa medievală L1 este de plan rectangular, şi are o încăpere prevăzută cu un cuptor casnic, cu vatra arsă la roşu, plasat la colţul de NE şi care este alimentat din interiorul locuinţei. Cercetările ne conduc spre concluzia că şi în acest punct, există urme de locuire din perioada medieval-timpurie. Considerăm că aceste complexe medieval-timpurii se circumscriu ariei mai vaste a aşezării aferente necropolei descoperită pe strada Brânduşei, ele probabil fiind încadrabile în sec.X. În ce priveşte mormintele acestea probabil că se constituie într-un caz aparte ţinând cont şi de faptul că scheletele au fost depuse pe laturile locuinţei, probabil după dezafectarea acesteia. Este posibil ca mormintele să se dateze şi dintr-o perioadă mai târzie, ulterioară locuinţei semiadâncite, dar acest lucru va putea fi stabilit mai sigur după interpretarea pieselor de echipament descoperite pe scheletul M2, aflate în curs de restaurare. În ce priveşte locuirea romană în acest punct, avem descoperite locuinţa adâncită notată B1, respectiv pe profilul de E a fost localizată o altă locuinţă semiadâncită, care ieşea din perimetrul construibil, şi se prezenta şi afectată de o intervenţie antropică ulterioară, cu resturi de elemente de construcţie cu mortar de ciment. Din bordeiul B1, au fost scoase fragmente ceramice, material osteologic dar şi o monedă romană, aflate în curs de conservare-restaurare. De asemenea, mai avem fântâna notată G4, din care au fost scoase şi fragmente ceramice dintr-o amforetă, precum şi alte fragmente ceramice romane. Inventarul arheologic prelevat va intra în faza de prelucrare în cadrul MNUAI.

English Abstract:

In May 2007, the National Museum of Union carried out rescue excavationson on the land of Ilie Andrea on Izvorului street, The dwelling under excavation is foundin the area of the Roman city Municipium Septimium Apulense,
After the mechanical topsoil stripping, carried out under archaeological control, to a depth of -0,55 m, a complete cleaning of the resulted surface (about 120 sqm) was performed, following which several archaeological deposits were defined.
This way, a midden,, a fountain, and a sunken-floored building were discovered, as well as an arrangement on the eastern profile in the central part of the area, All these belong to the Roman period; Two graves on the southern and northern sides of a small sunken-floored building, of rectangular shap belong to the Early Medieval period (the 10th century, probably). Tthe existence of arly Medieval habitation in this point, the sunken-floord building known as L1, is interesting. The archaeological materials discovered inside it are ceramic fragments decorated with incised points seem to indicate a pretty early dating , probably the 10th century eventually. The same dating is also indicated by the materials discovered in M1 and M2 graves, which were found in the northern and southern sides of the L1 dwelling. The L1 Medieval dwelling is of rectangular shape, and has a room with a home oven, with an oven, placed on the north-eastern corner which is fed from inside the dwelling.
The researches lead to the conclusion that also in this point, there are occupationtraces from the Early Medieval period. We consider that these Early Medieval complexes are limited by a larger area of the settlement dependent on the necropolis discovered on Brânduşei street; they are probably to be dated from the 10th century. As far as the graves are concerned these are probably a particular case: the skeletons were placed on the sides of the dwelling, probably after its deallocation. It is also possible that the graves date from a later period,later than the sunken-floored building; but this will be certainly established after the interpretation of the equipment on M2 skeleton; presently they are under restoration.
The Roman occupation is represented by the pit house known as B1: on the easter section another sunken-floored building was found, outside the area reserved for construction and heavily damaged. From the B1 building came ceramic fragments, osteological material, but also a Roman coin, all being currently under conservation-restoration phases. From fountain known as G4, wereextracted amphora fragments, as well as other Roman sherds. The drawn finds will enter the processing phase at the National Museum of Union, Alba Iulia.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO