.
Alba Iulia | Punct: str. Izvorului 9A (proprietatea Milena Felicia Dumitrescu) | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
str. Izvorului 9A (proprietatea Milena Felicia Dumitrescu)
Toponim:
Apulum II
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În luna octombrie 2007 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr.398/2007, emisă de MCC Terenul aflat în proprietatea Milenei Felicia Dumitrescu este amplasat pe str. Izvorului nr.9A, iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul „locuinţă familială”, fiind situat la cca. 250 m S ...de monumentul dedicat martiriului lui Horia, Cloşca şi Crişan. Obiectivul supus cercetării se află în zona oraşului roman Municipium Septimium Apulense. La solicitarea beneficiarului au fost realizate cercetări arheologice în vederea descărcării de sarcină arheologică, pentru amplasamentele a două viitoare construcţii, urmând ca la parcelarea terenului, să se propună acordarea descărcării de sarcină arheologică şi pentru cea de-a doua construcţie, care nu este inclusă în documentaţia pusă la dispoziţia noastră. Cunoscută fiind stratigrafia din zona apropiată obiectivului supus cercetării în vederea descărcării de sarcină arheologică, pe suprafaţa destinată realizării obiectivului şi orientată SSV-NNE, au fost realizate lucrări de decopertare mecanizată sub supraveghere arheologică de specialitate, rezultând două suprafeţe decopertată care au următoarele dimensiuni: Sp1 = 10 x 10m, respectiv Sp2 = 10 x 10 m. Perimetrul cercetat se prezintă ca o parcelă dreptunghiulară orientată aprox. N-S, ce ocupă aprox. 750 m2. Pe această suprafaţă beneficiarul intenţionează să construiască o locuinţă de familie cu suprafaţa la sol de cca. 150 m2, conform documentaţiei anexate. Stratigrafia suprafeţei investigate în zona unde este propusă realizarea locuinţei familiale ne-a arătat o locuire romană pe suprafaţa a viitoarei locuinţe, se poate discuta de un nivel propriu-zis din această perioadă, reprezentat de mai multe complexe şi un steril care apare la cca.-0,70m. După decopertarea mecanizată, realizată sub supraveghere arheologică de specialitate, până la ad. de -0,40 m, a fost efectuată o răzuire completă a suprafeţelor rezultate (de cca. 200 m2), în urma căreia au putut fi conturate mai multe complexe arheologice. Suprafaţa Sp.1 În această suprafaţă au fost descoperite în partea central-nordică, o fântână, un bordei, precum şi un zid scos în profilul de E - toate de epocă romană. Locuinţa (bordeiul) B1 Este o locuinţă adâncită de formă ovoidală neregulată, conturată în partea central-nordică a suprafeţei Sp.1. Are dimensiunile de 2,50 x 2,20 m, fiind conturată la ad. de 0,66 m, ea coboară până la -2,26 m. Materialul arheologic descoperit constă în fragmente ceramice de factură romană, un opaiţ ştampilat cu inscripţiaCASSI, 3 ace de os, o piesă circulară din os, fragmente sticlă, material tegular, pietre de râu, respectiv material osteologic provenit de la animale. Groapa G1 (fântâna) Descoperită în zona centrală a suprafeţei Sp.1, lipită de bordeiul B1, cu un prag intermediar între ele, ce are adâncimea de 1,30 m. Are o formă circulară, cu diametrul de 1,40 m. Materialul arheologic descoperit în umplutură a fost descoperit doar până la adâncimea de cca -2,46 m şi constă din fragmente ceramice de aceeaşi factură cu cea din locuinţa B1 (de epocă romană), fiind descoperite aici o fibulă fragmentară cu arc dublu, fragment dintr-o oglindă de bronz, o monedă din bronz. A fost golită până la ad. de cca.-3,00 m, de unde din motive de securitate a muncii nu a mai putut fi golită. Pe latura de SE bordeiul este tăiat de un şanţ cu pietriş, care reprezintă o scoatere de zid. Acest traseu de zid este posibil să facă parte dintr-o construcţie din faza a doua de locuire, care suprapune parţial bordeiul B1 şi fântâna G1. Traseul zidului scos se regăseşte în colţurile de vest, respectiv est ale suprafeţei Sp.1, chiar dacă este posibil ca cele două elemente să nu aparţină aceluiaşi zid, ci la două ziduri diferite. Suprafaţa Sp.2 În această suprafaţă au fost descoperite în partea nord-vestică, un şanţ şi două gropi pe capetele acestuia, precum şi un zid scos în colţul de N - toate de epocă romană. Cpl. S1 Descoperit lângă profilul de S a suprafeţei Sp.2, fiind probabil o scoatere a unui zid, cu latura lungă de 5,32 m. Materialul arheologic descoperit în umplutură constă în câteva fragmente de ceramică de factură romană, pigment de arsură. Cpl. G2 Are o formă circulară care s-a conturat la -0,70m. Acest complex coboară în sterilul de culoare galbenă până la cca. -1,00 m. La golire s-a observat că fundul este albiat şi nu prezintă urme de pari. Materialul arheologic descoperit în umplutura ei constă în câteva fragmente ceramice de factură romană. Cpl. G3 Asemănătoare cu G2, are o formă circulară care s-a conturat la -0,70 m. Acest complex coboară în sterilul de culoare galbenă până la cca. -1 m. La golire s-a observat că fundul este albiat şi nu prezintă urme de pari. Materialul arheologic descoperit în umplutura ei constă în câteva fragmente ceramice de factură romană. După cum se poate observa din prezentarea succintă a descoperirilor, observaţiile stratigrafice permit constatarea existenţei unor nivele arheologice ce atestă locuirea romană în acest punct, probabil cu două faze. Acest lucru este atestat prin descoperirea în suprafaţa Sp.1, a unei locuinţe îngropate notată B1, lângă aceasta fiind plasată o posibilă fântână, iar cele două complexe fiind suprapuse parţial de traseul unui zid, din care astăzi se mai păstrează doar o mică porţiune, restul fiind scos la o dată necunoscută. Prezenţa unor urme de ziduri scoase este atestată şi în cea de-a doua suprafaţă investigată şi notată Sp.2. Cercetările ne conduc spre concluzia că şi în acest punct, există urme de locuire din perioada romană, construcţii care este posibil să facă parte din teritoriul anticului Apulum II (Municipium Septimium Apulense), dar o datare mai exactă, respectiv pe faze de locuire, va putea fi făcută ulterior, după restaurarea şi cercetarea atentă a materialului arheologic descoperit.

English Abstract:

In October 2007, the National Museum of Union carried out rescue excavations pursuant the contract of archaeological research and the authorisation for rescue archaeological excavation no.398/2007, issued by the Ministry of Culture and Religious Affairs.
The terrain owned by Milena Felicia Dumitrescu, is placed on 9A, Izvorului Street, and the beneficiary is to build “a family dwelling”, which is situated 250 m, south from the monument dedicated to the martyrdom of Horia, Cloşca and Crişan. The dwelling under research is placed in the area of the Roman city Municipium Septimium Apulense, the code RAN of the researched point being 1026.12.
After the mechanical topsoil stripping, carried out under specialty archaeological control, to a depth of -0,40 m, there was performed a complete scraping of the resulted surfaces (about 200 sqm), following which several archaeological complexes could have been contoured.
As there can be noticed from the short presentation of the discoveries, the stratigraphic remarks allow noticing the existence of some archaeological layers that certify the Roman habitation in this point, probably having two phases. This thing is attested by discovering in Sp.1 surface, a pit dwelling noted B1; near this a possible fountain is placed, and the two complexes are being partially superposed by the route of a wall, out of which only a small part is kept, the rest being drawn at an unknown date. The presence of some traces of revealed walls is also attested in the second investigated surface, noted Sp.2. On this surface there have been discovered in the north-western side a trench and two pits at its ends, as well as a wall revealed in the northern corner; all belonging to the Roman period.
The researches lead to the conclusion that in this point also, there are habitation traces from the Roman period, constructions which are possible to be part from the territory of the ancient Apulum II (Municipium Septimium Apulense), but a more exact dating, on inhabiting phases respectively, will be established later, after the restoration and thorough investigation of the discovered archaeological material.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO