.
Alba Iulia | Punct: str. Izvorului f.n. (proprietatea Ana Paşca) | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
str. Izvorului f.n. (proprietatea Ana Paşca)
Toponim:
Apulum II
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În luna februarie 2007 s-au efectuat cercetări arheologice preventive de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr. 11/2007, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea lui Paşca Ana, este amplasat pe str. Izvorului f.n., iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul „locuinţă familială”, fiind situat la cca. 700 m S de monumentul ...dedicat eroilor Horia, Cloşca şi Crişan amplasat pe B-dul 1 Decembrie, colţ cu str. Izvorului. Obiectivul supus cercetării se află în zona Dealul Furcilor, unde în decursul timpului au fost descoperite vestigii aparţinând necropolei oraşului roman municipium Septimium Apulense. Cunoscută fiind stratigrafia din zona apropiată obiectivului supus cercetării în vederea descărcării de sarcină arheologică, pe suprafaţa destinată realizării obiectivului şi orientată SSV-NNE, au fost realizate lucrări de decopertare mecanizată sub supraveghere arheologică de specialitate, rezultând o suprafaţă decopertată care are următoarele dimensiuni: Sp.1 = 12 x 8 m. Suprafaţa Sp.1 Amplasată pe toată suprafaţa destinată viitoarei construcţii, ea dezvăluie următoarea stratigrafie: 0 -0,28 m nivel vegetal; -0,28 -0,74 m nivelul de culoare brun închis în care nu au fost descoperite materiale arheologice; -0,74 -0,90 m sterilul arheologic (lut de culoare maro-gălbuie). După decopertarea mecanizată supravegheată arheologic, care s-a realizat până la ad. de -0,65 m, nefiind descoperite materiale arheologice, a fost efectuată răzuirea întregii suprafeţe decopertate, acţiune în urma căreia s-a putut observa conturarea unui mormânt de inhumaţie (notat M1), cu orientarea aproximativă N-S, amplasat pe latura de V a amplasamentului locuinţei. Groapa mormântului este de formă dreptunghiulară şi s-a conturat la ad. de -0,75 m, scheletul fiind descoperit la -1,40 m. La o primă analiză a osemintelor se poate observa că mormântul nu a suferit intervenţii ulterioare înmormântării, însă este vizibil nivelul scăzut de conservare a oaselor scheletului, din care s-a mai putut demonta doar oasele membrelor inferioare şi craniul, în timp ce oasele mici ale degetelor picioarelor, ale membrelor superioare sau partea bazinului şi a coastelor nu au putut fi decât fotografiate şi desenate datorită transformării lor în „făină”, ele neputând fi recuperate. Mormântul nu a oferit inventar, iar materialul osteologic ce a putut fi recuperat a fost transportat la muzeu, pentru viitoare analize antropologice. Pe baza caracteristicilor de rit şi ritual funerar, precum şi prin analogiile oferite de mormintele apropiate descoperite în această zonă a platoului Dealul Furcilor, deşi nu beneficiem de elemente de inventar care ar fi putut să confirme ipoteza de datare, presupunem că mormântul face parte din necropola romană mai vastă descoperită pe Dealul Furcilor - Podei, posibil ca mormântul să fie datat în sec. III p.Chr. Acesta a fost singurul complex arheologic descoperit pe suprafaţa destinată viitoarei construcţii.

English Abstract:

In February 2007, the National Museum of Union carried out rescue excavations pursuant the contract of archaeological research and the authorization for rescue archaeological excavations no.11/2007, issued by the Ministry of Culture and Religious Affairs.
The terrain owned by Ana Paşca, is placed on (without number), Izvorului street, and the beneficiary is to build “a family dwelling”, which is situated 700 m, south from the monument dedicated to the martyrdom of Horia, Cloşca and Crişan, placed on 1 Decembrie Boulevard, corner with Izvorului street.
The dwelling under research is placed in the area of Dealul Furcilor where in time there have been discovered vestiges belonging to the necropolis of the Roman city Municipium Septimium Apulense, the code RAN of the researched point being 1026.12.
As the stratigraphy of the area nearby the dwelling under research for archaeological load discharge was known, there has been carried out mechanical topsoil stripping, under specialty archaeological control over the surface destined to the realization of the objective and SSW-NNE oriented; there resulted a topsoil stripped surface: Sp.1=12 x 8 m.
Presentation of the main discoveries.
SP.1 surfacePlaced all over the surface destined to the future construction, it reveals the following stratigraphy: 0,00-0,28 m vegetal layer; 0,28-0,74 m dark brown layer in which there haven’t been discovered archaeological materials; 0,74-0,90 m the archaeological sterile (brown-yellowish clay). After the mechanical topsoil stripping, carried out under specialty archaeological control, till a depth of -0.65 m, and not being discovered any archaeological materials, there was performed the scraping of the whole topsoil stripped surface; it is an action following which there could be noticed the contouring of an inhumation grave (noted M1), with an approximate N-S orientation, placed on the western side of the dwelling’s location. The pit of the grave is of rectangular shape and was contoured at a depth of -0.75 m, the skeleton being discovered at -1.40 m. At a first analysis of the bones there can be noticed that the grave didn’t suffer interventions ulterior to the burial, but it is visible the low conservation level of the skeleton’s bones, out of which only the bones of the lower limbs and skull could be disassembled, while the small bones from the feet’s toes, the upper limbs, or part of the pelvis and ribs could only be photographed and drew because of their transformation into powder, they could not be recovered. The grave did not offer inventory, and the osteological material that could be recovered was transported at the museum, for future anthropological analyses.
On the base of rite and funerary ritual characteristics, as well as the analogies offered by the close graves discovered in this area of the plateau Dealul Furcilor, although we do not benefit from inventory elements which could confirm the dating hypothesis, we assume that the grave is part from the larger Roman necropolis discovered on Dealul Furcilor-Podei; it is probable that the grave is dated from the 3rd century A.D.
This was the only archaeological complex discovered on the surface destined to the future construction.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO