.
Şeuşa | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: Gorgan | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Şeuşa
Comuna:
Ciugud
Punct:
Gorgan
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Antoniu Marc Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ciută Beatrice Institutul de Arheologie Sistemică, Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Campania anului 2007 din cadrul sitului arheologic de la Şeuşa-Gorgan, s-a desfăşurat în perioada 4-12 octombrie, în baza Autorizaţiei de săpătură nr. 142/2007. Din motive obiective, care au fost determinate, pe de o parte, de lipsa fondurilor financiare pentru săpătură (anul 2007 a fost primul an în care Universitatea din Alba Iulia nu a mai oferit sumele aferente studenţilor şi masteranzilor de la specializar...ea Arheologie, aflaţi în practică de specialitate), iar pe de altă parte de vremea nefavorabilă - care a îngreunat efectiv lucrările specifice - s-a înregistrat o campanie cu o durată relativ scurtă, dar care a confirmat o serie de realităţi stratigrafice relevate în anii precedenţi.
Cercetarea arheologică din acest an a avut ca obiectiv continuarea investigaţiilor complexelor de locuire din vârful măgurii Gorgan, în vederea dezvelirii structurilor şi artefactelor aparţinătoare celor două orizonturi culturale eneolitice (primul, de factură Decea Mureşului, iar cel de al doilea Coţofeni), identificate până în prezent, precum şi prelevării resturilor macrovegetale, având ca scop reconstituirea cel puţin parţială a ecosistemului şi paleomediului epocilor istorice ilustrate de descoperirile din acest sit.
Primele operaţiuni au constat în curăţarea perimetrului unităţii de cercetare S X/2004-2007 şi refacerea profilelor. Datorită uscării în profunzime şi fragmentării suprafeţei superioare a profilului de NV, acesta nu a putut fi îndreptat integral, decât doar de la adâncimea de 1 m, existând riscul de prăbuşire a acestuia. S-a evacuat pământul scurs în suprafaţă, pentru a se reface nivelul atins în urma săpăturilor din campania precedentă.
De pe acest nivel s-a reluat adâncirea, pe niveluri de 5-10 cm. Primul nivel a fost început dinspre latura de N-E, cu c.1 şi 2. Motivul a fost determinat de necesitatea recoltării, din c.1, a pământului ce conţinea, încă, o cantitate însemnată de seminţe de grâu (triticum dicoccum) carbonizate. La adâncimea de cca. 1,5 m, în c. 1 şi 2, pe o suprafaţă de cca. 8 m2 a fost relevată o structură de locuire, de suprafaţă (L14/2007), aparţinând primei locuiri Coţofeni, care a oferit o aglomerare de materiale ceramice (fragmente ceramice decorate prin tehnicile împunsăturilor succesive şi a inciziilor) puternic arse secundar, fragmente de chirpici ars şi lemn carbonizat în amestec cu pământ, unelte de os, fragmentare, resturi faunistice etc., ce au atestat existenţa unei structuri de locuire de suprafaţă, prăbuşite în urma incendierii, în acest stadiu fiind surprinsă doar partea superioară a dărâmăturii locuinţei. Din suprafaţa corespunzătoare locuinţei s-au recuperat fragmente disparate de lutuială de pereţi arsă, prezentând urmele nuielelor ce alcătuiau structura pereţilor locuinţelor corespunzând nivelului de locuire intensă (I) a purtătorilor culturii Coţofeni. De asemenea, o cantitate însemnată de fragmente ceramice, purtând decoruri în tehnica inciziilor liniare şi a împunsăturilor succesive, specifice fazei a III-a din evoluţia acesteia. Printre acestea, câteva fragmente care, prin factură şi elemente de decor (butoni perforaţi), sunt atribuibile primului orizont de locuire de la Gorgan, de factură Decea-Mureşului, antrenate în nivelurile superioare de amenajările coţofeniene.
Din nivelul de locuire corespunzând primei comunităţi Coţofeni stabilite în măgura de la Gorgan s-a recuperat material ceramic fragmentar; material faunistic; unelte din os, cuarţit şi silicolite (lame mici şi răzuitoare). Materialele se afla in curs de inventariere si prelucrare
În urma curăţirii suprafeţei corespunzătoare c.10-6, a fost conturată cu claritate locuinţa cercetată campania precedentă, bordeiul Coţofeni (L12/2006), aceasta intrând în profilul de NV.
În c.6 a fost dezvelit un fragment masiv de lutuială de perete, făţuit pe o parte, pe cealaltă prezentând urmele suportului de nuiele. De asemenea, au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, unele provenind din vase întregibile. Material ceramic însemnat cantitativ, aparţinând olăriei Coţofeni, s-a recuperat şi din c.5-6.
La nivelul umpluturii de argilă gălbuie, sub bordeiul Coţofeni, a fost dezvelită, şi pusă în evidenţă, parţial, o vatră similară celor din complexele orizontului Decea (L13/2006), se pare nederanjată de depunerile ulterioare. Din partea dezvelită s-au prelevat noi probe pentru datări arheomagnetice.
La acest stadiu zona s-a pus în conservare, prin acoperire cu folie şi pământ până la reluarea săpăturilor. Adâncimea care s-a atins în SX/2004-2007 (mai precis în cadrul bordeiului L12), a fost în jur de 2 m faţă de borna topografică situată la cca 1 m de latura vestică a suprafeţei.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO