.
Radovanu | Judeţ: Călăraşi | Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;Latene
Perioade:
Eneolitic;
Eneolitic mijlociu;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Mormânt
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Radovanu
Comuna:
Radovanu
Punct:
Gorgana a doua, Gorgana întâi
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Comşa Alexandra Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
El Susi Georgeta Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Kogălniceanu Raluca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mecu Laurenţiu Universitatea "Valahia", Târgovişte
Morintz Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Nălbitoru Alexandru Universitatea "Valahia", Târgovişte
Petkov Emil Muzeul Tutrakan, Bulgaria
Rennie Claire University of Edinburgh, UK
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Şerbănescu Done responsabil Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa
Tuţulescu Ion Muzeul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
Cod RAN:
Raport:

Campania arheologică de la Radovanu s-a desfăşurat în perioada 4 - 29 august, 2008. Ca şi în anul anterior, cercetările s-au desfăşurat în două puncte: Gorgana întâia şi Gorgana a doua1. Cercetările efectuate în punctul Gorgana întâia au urmărit o mai bună corelare a profilului secţiunii efectuate de către Eugen Comşa2 cu situaţiile apărute în campaniile precedente. Pe baza observaţiilor din acest an pot fi... trase următoarele concluzii: 1. Valul de apărare suprapune nivelul Cernavodă I şi pare sa dateze din perioada Laténe. La baza valului de apărare s-a constatat existenţa unui şanţ de apărare, evidenţiat în profilul sudic al secţiuni orientate E-V efectuată de către Eugen Comşa. În construcţia valului par să fi existat mai multe etape (faze?). 2. A fost în continuare cercetat cuptorul descoperit în campania 2007, atribuit unei locuinţe (bordei) din perioada getică. Acesta era de mici dimensiuni, lăţimea bazei fiind de 0,35 m iar înălţimea de 0,30 m. Bolta cuptorului s-a păstrat în elevaţie până aproape de centul acestuia. Vatra cuptorului a fost amenajată pe fragmente mari de chirpici. 3. Nivelul Gumelniţa a fost identificat la o adâncime de 2.30 m faţă de partea superioară a valului de apărare. Stratul de cultură este bogat în materiale: fragmente ceramice, o fusaiolă şi unelte din silex. Observaţiile preliminare par a sugera existenţa mai multor nivele (trei?) de locuire. Lămurirea acestei situaţii se va realiza în campania viitoare, când se va trece la curăţarea şi înregistrarea şi a profilului nordic al secţiunii lui Eugen Comşa. 4. Deasupra nivelului Gumelniţa, în profilul sudic al secţiunii lui Eugen Comşa, a fost descoperit un mormânt (M1). Lipsa inventarului împiedică o încadrarea cronologică a acestuia (Cernavodă I, Iamnaia?). La demontarea scheletului s-au făcut următoarele observaţii3: - individul a fost aşezat întins pe spate, pe o direcţie aproximativ N-S; - craniul era alunecat spre stânga (spre est), iar maxilarul căzut. Acest lucru sugerează că la înmormântare individului i s-a aşezat ceva sub cap, care ulterior a putrezit, ducând astfel la desprinderea si căderea craniului spre stânga. In mod cert nu este vorba despre o răsucire intenţionata a craniului spre stânga; - coastele erau căzute, aflându-se într-o dispunere oblică, cu extremitatea distală spre bazin. Acest fenomen se produce, de asemenea, atunci când în jurul corpului celui înmormântat există un spaţiu gol (adică nu s-a pus pământ direct peste corpul defunctului, ci acesta a fost protejat de ceva, fie un coş de nuiele, fie un sac dintr-o piele mai dură); - vertebrele erau şi ele dislocate, sugerând existenţa unui suport pe care a fost aşezat defunctul. Acest suport trebuie sa fi fost uşor înălţat de la sol, astfel încât, în momentul în care acesta a putrezit (într-un moment ulterior putrezirii ţesuturilor moi ale defunctului) scheletul a suferit o mişcare de cădere uşoară care a dus la dislocarea vertebrelor spre stânga (spre est); - braţele au fost îndoite din cot umeri, dovadă în acest sens fiind oase ale mâinii găsite la nivelul claviculei; - clavicula stângă a fost găsită în poziţie verticală, sugerând o posibilă legare a părţii superioare a corpului. Acest fenomen de verticalizare a clavicului se mai produce atunci când un individ este înmormântat într-un spaţiu deosebit de îngust. Cum în cazul de faţă, limitele laterale ale gropii depăşeau lăţimea pe care s-au găsit oasele, am eliminat din posibilele explicaţii pentru poziţia claviculei pe cea a insuficienţei spaţiului; - bazinul are o poziţie deschisă, cele două laturi ale simfizei pubiene fiind îndepărtate una de cealaltă. Acest fenomen indică existenţa unui spaţiu gol cel puţin la nivelul bazinului. - femurul stâng era ieşit din încheietură şi răsucit spre exterior (spre stânga), în aceeaşi direcţie ca şi capul. Analizele antropologice, precum şi continuarea cercetărilor în zona mormântului vor elucida ipotezele şi observaţiile sumare prezentate mai sus. Cercetările efectuate în punctul Gorgana a doua au urmărit completarea informaţiilor privind dispunerea locuinţelor din primul nivel de locuire getic4. În acest scop, în anul 2008 au fost deschise 8 casete (R, S, X, Y, Z, U, V şi SI/2008), la N de cele 18 cercetate în campaniile anterioare. Dimensiunile casetelor au fost de 4 x 4 m. De asemenea, s-a continuat adâncirea în cele excavate, pentru a se ajunge pe acelaşi nivel. O situaţie interesantă a oferit-o caseta SI/2008. Spre deosebire de celelalte suprafeţe săpate, în care materialele arheologice încep să apară începând cu adâncimea de 0,30-0,40 m, în caseta SI/2008 acestea au ieşit la numai câţiva centimetri. Cauza acestei situaţii se datorează faptului că în trecut întregul platou al sitului a fost acoperit de vii, exceptând extremităţile, cazul zonei de N în care a fost amplasată caseta. În zona vestică a sitului, în casetele U, V, S şi R, a fost identificată o locuinţă (notată L1/2008) de mari dimensiuni, aparţinând nivelului al doilea de locuire getic. În caseta Q, în centrul acesteia, au fost cercetate două vetre suprapuse. Acestea erau de formă rectangulară. Cea aflată dedesubt era decorată: impresiune diagonalelor cu un şnur înfăşurat dublu.

English Abstract:

Location: Gorgana a doua, Gorgana întâi (Second Gorgana, First Gorgana)
The archaeological excavations in the location of Gorgana întâia [First Gorgana/ Hill] were conducted to reveal a better correlation of the profiles of the section conducted some time ago by Eugen Comşa to the situations occurred during the earlier campaigns. Starting from the observations in this year we can draw the following conclusions:
1. The defence vallum covers the Cernavodă 1 level and seems to date to the Latène period. At the base of the defence vallum we found a defence trench, noticed in the south profile of the section oriented to the E – W, conducted by Eugen Comşa. In the construction of the vallum we identified several phases.
2. Further on we investigated the kiln discovered during the 2007 campaign, attributed to a Getic sunken-floored building.
3. The Gumelniţa level was identified -2.30 m deep as related to the upper part of the defence vallum. The culture layer is rich in materials: sherds, a spindle whorl, and flint tools. The preliminary observations seem to suggest the existence of several occupation levels (could have been three).
4. The excavations conducted in the location of Gorgana a doua [Second Gorgana/Hill] aimed at completing the data on the arrangement of the houses during the first Getic occupation level.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO