Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă, str. Bayonne f.n. (proprietatea Emil Rusu) | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Neolitic
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Lumea Nouă, str. Bayonne f.n. (proprietatea Emil Rusu)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    1026.05
Raport Cercetarea din anul 2008 este o continuare a săpăturilor întreprinse în anii anteriori1 la Lumea Nouă de către Univ. Alba Iulia.
Terenul pe care s-a efectuat cercetarea preventivă este în proprietatea d-lui Emil Rusu şi este situat pe str. Bayonne f.n., la aprox. 450-500 m de clădirea supermarket-ului Profi, spre NV, în imediata apropierea a fermei Arhiepiscopiei Romano-Catolice, pe partea opusă (Zona A/Sectorul I).
Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe cu dimensiunile de 120 m2, destinată construirii unei locuinţe unifamiliale.
S-a trasat şi deschis Sp. I/2008, împărţită în 4 carouri, cu dimensiuni de 4 x 4,5 m şi martori stratigrafici cu grosimea de 1 m; carourile au fost notate cu A-D, de la E la V.
Stratigrafia rezultată în urma cercetărilor arheologice din Sp. I/2008 este următoarea: 0 –0,25 (0,30) m – stratul vegetal în care au fost găsite sporadic şi artefacte arheologice de factură romană; -0,25 (0,30) –0,55 (0,60) m strat cenuşiu deschis, afânat, cu materiale aparţinând grupului Foeni; -0,55 (0,60) –1 m strat cenuşiu închis, maroniu, aparţinând culturii Vinča, faza B; 1,00 m - sterilul arheologic, de culoare gălbuie, nisipos.
În CA, stratului vinčian îi atribuim un complex arheologic (C1), cel mai probabil resturile unei locuinţe de suprafaţă, nearse, de formă rectangulară, cu latura de aprox. 3m. Pe profilul de V şi S, precum şi pe profilul de N din c. C se observă consistenţa depunerii arheologice considerate de noi ca aparţinând locuinţei L1. Din inventarul locuinţei menţionăm o mare cantitate de ceramică tipică fazei B2 a culturii Vinča (cupe cu picior, ceramică ornamentată în banda incizat-punctată), precum şi greutăţi din lut ars, cu perforaţie circulată, incizate şi podoabe din scoică Spondylus. Din aceeaşi locuinţă a fost recuperat un topor de piatră, cu urme de pictură de culoare roşie.
Din stratul Foeni pleacă groapa G1, care străpunge stratul vinčian până în steril, la 1,30 m adâncime. Alte gropi (G2-G4), ţin de stratul vinčian.
În CB, de la partea inferioară a stratului Foeni, la adâncimea de 0,55 m faţă de nivelul actual de călcare, s-a conturat o aglomerare de chirpici ars, pietre şi ceramică, având o formă aproximativ circulară, într-un perimetru înscris între laturile unui pătrat cu latura de aprox. 2 m (C2); iniţial părea că s-a conturat bolta unui cuptor, plecând de la consistenţa şi forma arsurii de culoare cărămizie. Bucăţile de chirpici prezintă în marea majoritate urme de pari şi nuiele de diferite dimensiuni, precum şi făţuială; s-a constatat o ardere foarte intensă pe unele fragmente de chirpici, ce a condus la vitrifiere. Din activitatea de ardere, evidentă, a rezultat şi o mare cantitate de cenuşă. La demontarea complexului C2, au fost descoperite trei plăci perforate din lut ars, în stare fragmentară, făţuite, cu colţurile rotunjite.
Placa 1 prezintă următoarele date: dimensiune 37 x 37 cm; grosime 6 cm; 4 rânduri de perforaţii, dispuse câte 3 şi 2; diametrul perforaţiilor este de 2-3 cm; din cele 12 perforaţii, 11 au străpuns placa de tot. Placa 2 prezintă următoarele date: dimensiune 29 x 35 cm; grosime 7 cm; diametrul perforaţiilor este de 1-2 cm; perforaţiile sunt dispuse pe 3 rânduri; am identificat 8 perforaţii, dintre care 3 au străpuns placa complet. Placa 3 prezintă următoarele date: dimensiune 27 x 42 cm; grosime 4,5 cm; 70 de perforaţii, cu diametrul cuprins între 1,5-2 cm; nici o perforaţie nu a străpuns placa până pe partea opusă.
Sub plăcile de lut ars au fost identificate resturile unui perete din chirpici, având orientarea NE-SV, cu lungimea de aprox. 1,50-1,70 m şi grosimea de 0,30-0,35 m. În privinţă utilităţii, considerăm că întreg complexul C2 să fi aparţinut unei instalaţii de foc2, foarte probabil un cuptor de la care s-au păstrat plăcile sau resturile unor vetre mobile.
Complexul C2 suprapune groapa unui bordei, notat B1, aparţinând culturii Vinča. Locuinţa adâncită are forma circulară, cu diametrul de aprox. 3,30 m, se conturează de la aprox. 1,00m faţă de nivelul actual de călcare şi atinge sterilul la aprox. 1,90 m.
În CC, stratului vinčian aparţine complexul adâncit C3, de fapt un şanţ (Şt. 1), orientat NE-SV, cu o deschidere de aprox. 1,20 m, cu partea inferioară albiată şi cu pietriş pe fund. Se conturează de la aprox. 0,90m adâncime. Spre profilul de E a fost surprinsă şi demontată o vatră făţuită, dezafectată, notată V1, la adâncimea de 0,80-1 m.
În C. D, s-au conturat în steril mai multe gropi (G5-G8), de diferite forme şi dimensiuni, din stratul vinčian; mai amintim o groapă G9, vizibilă pe profilul N, aparţinând stratului Foeni, în care au fost descoperite coarne de bovine.
Ceramica pictată Lumea Nouă a fost găsită într-o cantitate apreciabilă. Ca şi în precedentele săpături, o identificăm numai în asociere cu ceramică vinčiană, în stratul sau complexele atribuite acestor comunităţi. Ornamentica este tipică acestor artefacte ceramice: pe fondul-angobă alb-gălbui se pictează - cu nuanţe de roşu cel mai adesea şi mai rar cărămiziu - motive geometrice constând din benzi de linii, spirale, etc.
Pentru produsele ceramice Foeni sunt tipice ceramica neagră lustruită şi ceramica black-topped. Formele cel mai des întâlnite sunt de străchini, castroane tronconice şi bitronconice, castroanele cu carena rotunjită, ce prefigurează carena unghiularizată, specifică purtătorilor culturii Petreşti.
În categoria materialului special mai includem un fragment ceramic cu ornamentică excizată realizată în şiruri de „dinţi de lup”, specific Precucuteniului I. A fost descoperit în stratul Foeni, fapt ce confirmă încă odată prezenţa acestui tip de materiale arheologice la Lumea Nouă în contextul stratigrafic menţionat mai sus.
Zona A/Sectorul I se dovedeşte perimetrul cu cea mai consistentă locuire neolitică la Lumea Nouă. Cercetarea de pe proprietatea Rusu Emil confirmă că cea mai timpurie locuire în cadrul sitului este în vremea culturii Vinča. Şi cu acest prilej, în stratul vinčian şi în complexele aferente locuirii vinčiene, a fost depistată ceramică pictată Lumea Nouă, tipică pentru prima fază de dezvoltare. Stratul cu depuneri arheologice aparţinând culturii Vinča, faza B2 este suprapus de stratul aparţinând grupului Foeni, cu ceramică tipică. Datele C14 AMS obţinute din probele prelevate din complexe Foeni oferă intervalul 5770±40 BP - 5650±40 BP, aşadar palierul cronologic 4690-4450 cal BC3, ce corespunde etapei dezvoltate din evoluţia grupului Foeni.
Rezumat
English Abstract During May 25 – June 12, 2008, at Rusu Emil property, located on Lumea Nouă site from Alba Iulia (A area/sector I) a preventive archaeological excavation was carried out. The object of the investigation pursued the archaeological discharge of a surface meant for building a house of 120 square meters.
Sp I/2008 was marked out and opened, divided in 4 squares, of 4 x 4.5m dimension and stratigraphic baulks of 1 m thickness; the squares were noted from A to D. The stratigraphy resulted from Sp.I/2008 is the following: 0-0,25 (0.30) m – the vegetal layer; 0.25 (0.30) m – 0.55 (0.60) m – loose, light grey layer, containing materials belonging to Foeni group; 0.55 (0.60) m – 1.00 m – a dark grey, brown layer, belonging to Vinča culture, B phase; 1.00 m – the archaeological sterile, yellow, sandy.
To Vinča level from A square we assign an archaeological complex (C1), most likely the remains of an unburned, rectangular surface dwelling, having one side of approx. 3m. From the inventory of the dwelling we point out a large quantity of ceramic, characteristic for Vinča culture, B2 phase, weights of burned clay, circular perforated and incised and Spondylus shell ornaments.
In B square, from the lower part of the Foeni layer, at 0.55 m deep to the actual stepping level, was revealed an agglomeration of burned adobe, stones, and pottery, having an approx. circular shape, within a perimeter comprised between the sides of a 2m square. When dismantling C1 complex were discovered three plates of burned clay, in a fragmentary condition, smoothed, having rounded corners, to which most perforations did not punched the lower part of the plate. Is likely that the entire C1 complex to have belonged to an unrigged combustion installation, an oven or a large hearth. From the obvious burning activity resulted an even larger quantity of ashes.
A ditch Northeast-Southwest orientated, belonging to the Vinča level was revealed in the C square, having an opening of approx. 1.20 m, the lower part being slightly deepened and containing gravel on the bottom. It is contoured from approx. 0.90 m deep.
The Lumea Nouă painted pottery was found in a considerable quantity. As in our previous excavations, we identify it only in association with Vinča (B) pottery, in the layer or complexes attributed to those communities.
Black polished and black-topped ceramic, of very high quality is characteristic for the Foeni ceramic materials.
In special finds category we include a ceramic shred with an excised ornamentation, made in “wolf teeth” rows, characteristic to Precucuteni I. It was uncovered in the Foeni layer, proving the stratigraphic position in which this kind of ceramic material is present at Alba Iulia-Lumea Nouă.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu