.
Snagov | Judeţ: Ilfov | Punct: Coada Chiot | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă;
Aşezare rurală
Județ:
Ilfov
Localitate:
Snagov
Comuna:
Snagov
Punct:
Coada Chiot
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Sandu-Cuculea Vasilica responsabil Muzeul Municipiului Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Pentru obţinerea avizului necesar începerii lucrărilor de construcţie la obiectivul de investiţii „Sat de vacanţă Indigo Club - Snagov”, în perioada 11 aprilie-10 mai 2007 au fost continuate cercetările arheologice preventive efectuate în vara şi toamna anului 20061, urmărindu-se trei obiective: terminarea cercetării a trei complexe de locuire apărute în SXIV-XV/2006; verificarea potenţialului arheologic al su...prafeţei de teren de la periferia vestică a locuirii de scurtă durată din epoca bronzului şi a vetrelor aşezărilor sec. III şi VI p.Chr., cercetate în situl Snagov „Coada Chiot” în campania anului precedent, prin săpătură arheologică efectuată în suprafaţă, pe 5764,50 m2; stabilirea limitei răsăritene a vetrei sitului. La primul obiectiv, după evacuarea pământului de umplutură şi recuperarea materialelor arheologice mobile, în SXIV s-a precizat groapa unui bordei din sec. III p.Chr. (B6) iar în SXV o locuinţă de suprafaţă (L20) şi o groapă menajeră (Gr.23), ambele din sec. VI p.Chr. Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv, în partea vestică a sitului Snagov „Coada Chiot” a fost trasată secţiunea SXXVIII, orientată E-V (perpendiculară pe SI/2006), de 146 m lungime, 0,60 m lăţime şi adâncime, din care s-au deschis ulterior 3 casete. Situaţia arheologică din partea estică a sitului s-a stabilit prin săparea până la 0,50 – 0,60 m adâncime a patru secţiuni: SXXIX, orientată N-S, de 14 x 3 m în jumătatea sudică şi de 13,5 x 0,60 m în cea nordică; S.XXX, orientată E-V, de 75 x 0,60 m, cu cas. 1-2; SXXXI, orientată N-S, de 10 x 0,60 m şi SXXXII, orientată E-V, de 114 x 0,60 m. Suprafaţa cercetată a însumat 322,22 m2. Stratigrafia: În SXXVIII, până la 80 m V de SI/2006, stratul arabil cenuşiu-castaniu, gros de 0,25 - 0,30 m, care nu conţine nici un fel de resturi arheologice antice antrenate, suprapune direct stratul castaniu, steril arheologic, după care, pe cca. 30 m lungime spre vest, pe o suprafaţă unde au fost interceptate gropile a trei complexe de locuire din secolul VI p.Chr., între stratul arabil la fel de deschis la culoare şi cel castaniu, a apărut un strat cenuşiu-negricios pigmentat cu rare granule de chirpic şi cărbune, gros de 0,10 m şi sub el unul castaniu-negricios cu aceeaşi grosime. În treimea nordică a S. XXIX, stratul arabil cenuşiu-castaniu suprapune direct stratul castaniu, iar în partea sudică, unde au fost interceptate complexe de locuire, sub stratul arabil este stratul negricios din sec. VI-VII p.Chr. şi cel castaniu-negricios din sec. III p.Chr., ambele având câte 0,10 m grosime. În SXXX, nivelele culturale ale sec. III şi VI-VII p.Chr. sunt bine conturate în capătul vestic, unde a fost străpunsă o lentilă din pământ cu mult cărbune aflată în partea superioară a umpluturii gropii unui bordei din sec. VII p.Chr., precum şi o groapă menajeră din sec. VI-VII p.Chr., se subţiază din ce în ce mai mult şi dispar la cca. 30 m distanţă spre E, de unde până la capătul secţiunii, stratul arabil suprapune direct stratul castaniu. În SXXXI, trasat la N şi perpendicular pe SXXX, pe circa 3 m din capătul nordic, stratul arabil suprapune direct stratul castaniu. În SXXXII nu s-a constatat prezenţa nivelelor culturale. Cu ajutorul celor 5 secţiuni s-a putut stabili stratigrafic limita vetrelor aşezărilor care aparţin sitului Snagov „Coada Chiot” , atât la V cât şi la E. Numai în SXXVIII-XXXI au fost interceptate şi cercetate în suprafaţă: un bordei din sec. III p.Chr. (B7), o locuinţă de suprafaţă (L21), un bordei (B8) şi trei gropi menajere (Gr.24-26) din sec. VI-VII p.Chr. În campania anului 2007 două noi elemente au apărut la aşezarea din sec. VI-VII p.Chr. Primul este bordeiul notat B8, interceptat de SXXX, a fost amenajat în extremitatea răsăriteană a vetrei aşezării. Acesta, seamănă în privinţa arhitecturii interioare (forma gropii, trepte din pământ cruţat şi tehnica de amenajare a cuptorului), cu unele bordeie datate în sec. VI şi eventual la începutul sec. VII p.Chr. descoperite în anul 2006, la V de el, în aceeaşi aşezare de tip Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti, însă diferă în privinţa inventarului găsit în cuptor şi în afara lui prin: a. prezenţa numeroasă a vălătucilor şi absenţa totală a pietrelor arse în foc, pietre care s-au găsit în cantitate foarte mare în cuptoarele şi pe vetrele celorlalte locuinţe dinspre V; b. prin existenţa pe podea a câtorva fragmente ceramice dintr-o oală din ceramică fină-aspră, negricioasă, lucrată la roată şi decorată îngrijit cu striuri în val spart pe două registre separate de o bandă din striuri, sub care sunt motive din striuri în formă de ochi. Forma şi inventarul cuptorului acestui bordei, numai cu vălătuci (de diverse forme şi dimensiuni, întregi şi fragmentari) şi fragmente de tavă, între care s-au găsit puţine fragmente de oale, sunt întâlnite la unele locuinţe sau chiar aşezări întregi din cadrul culturii Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti, dar prezenţa fragmentelor de oală decorată cu diferite motive din striuri, conduce către o datare mai târzie a acestui bordei, singular în cadrul aşezării, eventual spre sfârşitul sec. VII p.Chr. Al doilea element, este apariţia la V de vatra propriu zisă a aşezării, stabilită stratigrafic prin săpăturile efectuate în anul 2006, a unui nou grup de complexe de locuire din sec. VI p.Chr., din care SXXVIII a interceptat două gropi menajere (Gr.25-26) şi o locuinţă de suprafaţă (L21), fără instalaţie de foc. Distanţa dintre Gr.25, aflată la extremitatea răsăriteană a grupului vestic şi L1 (sec. VI p.Chr.) din SII/2006 situată în marginea vestică a aşezării Snagov „Coada Chiot” este de 96 m.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO