Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Dimitrie Cantemir, nr. 3 (proprietar Radu Cioran) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Dimitrie Cantemir, nr. 3 (proprietar Radu Cioran)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.04
Report Ca urmare a cererii nr. 157/03.03.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 210/10.03.2005 înaintată MNUAI, în perioada 28.03.2005-01.04.2005, pe baza contractului de cercetare nr.259/28.03.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în actualul oraş de jos, pe str. Dimitrie Cantemir nr. 3, vis-a-vis de Tipografia Altip.
Raportat la perioada romană, zona este situată la cca. 500 m SSV faţă de situl arheologic de pe str. Munteniei (Pretoriul guvernatorului celor trei dacii).
Au fost trasate 3 unităţi de săpătură: S1 – 12,5 x 1 m, orientată SSV-NNE; S2 – 8 x 1 m , orientată SSV-NNE; S3 - 8 x 3,5 m, orientată SSV-NNE.
Stratigrafia se prezintă astfel:
S1 0 -0,10 m strat vegetal; -0,10 -0,55 m nivel umplutură (pământ de culoare brun-închisă); -0,55 -0,62 m strat nisipos rezultat în urma revărsărilor râului Mureş; -0,65 -1,20 m nivel de umplutură; -1,20 -1,60 m nivel de cultură aparţinând epocii romane.
În profil, pe orizontală, între m. 5,20–7,60 au fost identificate urmele unei locuinţe romane; între m. 7,60–10,80 a fost surprinsă amenajarea unei străzi romane, realizată din pietriş cu o grosime de 0,35 m.
S2 – în linii mari stratigrafia este asemănătoare. Şi aici locuinţa romană a fost surprinsă între m. 1,40–6,35, iar strada romană între m. 6,35–8,00.
S3 – a fost trasată între S1 şi S2 având drept scop de a verifica acest perimetru.
Nivelul de umplutură –0,10 -0,55 m este din pământ de culoare brun-închisă, adus de către proprietar, pentru sistematizarea pe verticală, din zona Cetate – „Platoul Romanilor”, cu ocazia realizării cartierului de blocuri de aici (anii '70).
Nivelul de cultură aparţinând epocii romane a fost intens deranjat (aspect observat în stratigrafie), edificiul roman surprins aici fiind practic dezafectat în perioada postromană; materialele fiind probabil utilizate în epoca modernă la construcţia cetăţii şi a edificiilor aferente.
Strada romană poate să corespundă unei decumanus (orientare E-V), dacă o raportăm la posibilul drum de legătură (cardo) între castrul Leg XIII Gemina şi colonia Aurelia Apulensis.
Inventarul arheologic descoperit este tipic unei locuinţe romane. Forme ceramice descoperite: vas de provizii, urcior, castron, oală, toate în stare fragmentară. Referitor la categoriile ceramice, întâlnim ceramică de tip uzual (pastă gri, semifină), ceramică terra nigra, terra lissa.
La adâncimea de 1,75 m a fost identificată pânza de apă freatică.
Abstract other lang.
Abstract   The plot of land is situated in the current lower city, on 3 Dimitrie Cantemir Street. Related to the Roman period, the area is situated about 500 m SSW from the archaeological site on Muntenia Street (Praetor of the Governor of the Three Dacias). Three excavation units were drawn: S1 - 12.5 x 1 m, directed towards SSW - NNE; S2 - 8 x 1 m, directed towards SSW - NNE; S3 - 8 x 3,5 m, directed towards SSW - NNE. We uncovered a Roman layer where one can clearly see a house and a street. The Roman period occupation level was badly damaged (an aspect observed in the stratigraphy), as the Roman building found here was practically dismantled during the post-Roman period; the materials must have been used during the modern age for building the fortress and the corresponding buildings. The Roman street might correspond to a decumanus (directed towards the E - W), if we relate it to a possible linking road (cardo) between the camp of Leg XIII Gemina and colonia Aurelia Apulensis. The archaeological inventory uncovered is typical of a Roman house. Pottery forms uncovered include: a large vessel, a jar, a bowl, a pot, all of them fragmentary. The ceramic categories include coarsewares (semi-fine grey fabric), terra nigra, and terra lissa ceramics.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu