Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: cartier Partoş, zona Rât, nr. topo 7401 (proprietatea Maria Dima) | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  cartier Partoş, zona Rât, nr. topo 7401 (proprietatea Maria Dima)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Timofan Anca Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report În luna aprilie 2007 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică şi autorizaţiei pentru săpături arheologice preventive nr. 114/2007, emisă de MCC.
Terenul aflat în proprietatea d-nei Dima Maria Ileana, este amplasat în cartierul Partoş, zona Rât, pe o stradelă ce pleacă din str. Ana Ipătescu, nr.top. al parcelei 7401 (Cad TP 3044/1/9), iar proprietarul urmează să construiască obiectivul „locuinţă familială” (beneficiar Răzvan Matei), fiind situat la cca. 150 m E de casele de pe str. Glinca. Obiectivul supus cercetării se află în zona oraşului roman Municipium Aurelium Apulense.
Din datele arheologice precum şi evaluarea de teren a zonei din vecinătatea obiectivului supus cercetării în vederea descărcării de sarcină arheologică, s-a presupus că acesta este amplasat în afara limitelor oraşului roman, pe amplasamentul viitoarei construcţii fiind, însă, recoltate mai multe materiale arheologice la nivelul arăturii actuale (material tegular fragmentar, fragmente de calcar sau calcar cu mortar, ceramică romană, un fragment dintr-o râşniţă romană, precum şi un bloc paralelipipedic de gresie - posibil o tăblie de masă). Astfel, s-a decis ca pe suprafaţa destinată realizării obiectivului şi orientată E-V, au fost realizate trei secţiuni, care au următoarele dimensiuni: S1 = 1,5 x 10 m; S2 = 1,5 x 10 m; S3 = 3 x 10 m.
Perimetrul cercetat se prezintă ca o parcelă dreptunghiulară orientată aproximativ NE-SV, ce ocupă aprox. 1000 m2. Pe această suprafaţă beneficiarul intenţionează să construiască o locuinţă de familie cu suprafaţa la sol de cca. 110 m2, conform documentaţiei anexate.
Stratigrafia parcelei investigate în zona unde este propusă realizarea locuinţei familiale ne-a arătat sub vegetal, un nivel antic de epocă romană destul de subţire, şi un steril care apare la cca. -0,65 m. Fundaţiile a două ziduri romane au fost conturate pe axa NE-SV în toate cele trei secţiuni.
După decopertarea nivelului vegetal, au început să apară materiale arheologice romane, în stare fragmentară ceramică şi fragmente tegulare, iar pe la adâncimea de -0,65 m s-au conturat două ziduri paralele, la o distanţă de cca. 2,50 m între ele, din ele mai păstrându-se partea inferioară, respectiv patul lor realizat din piatră măruntă de râu, şi două asize din piatră de râu cu mortar pe bază de var. Cele două ziduri, notate Z1, respectiv Z2 au o lăţime cuprinsă între 0,70-0,80 m şi coboară în nivelul steril (constituit din strat de nisip aluvionar), până la -0,90 m.
Zidul Z1
Descoperit în toate cele trei secţiuni în partea de mijloc a acestora, este orientat pe direcţia SV-NE, o lăţime cuprinsă între 0,72-0,80 m. A fost surprins pe o L de 9 m, venind din profilul de SV şi prelungindu-se în direcţia NE.
Zidul Z2
Descoperit în toate cele trei secţiuni în partea de E a acestora, la cca. 2,50 m de primul zid, este orientat pe direcţia SV-NE, o lăţime cuprinsă între 0,72-0,80 m. A fost surprins pe o L de 9 m, venind din profilul de SV şi prelungindu-se în direcţia NE.
Între cele două ziduri au fost descoperite numeroase resturi tegulare, ce ar putea proveni de la sistemul de acoperiş al edificiului. Tot aici a fost descoperit şi un ciocănel mic de fier, precum şi o piesă din corn prelucrat, folosită ca mâner de unealtă (?).
Cpl. C1
Are o formă circulară cu d de cca. 1 m, fiind surprins în S2. S-a conturat la ad. de 0,80 m, coborând adânc în sterilul de nisipos (a fost cercetat până la cca. 2,95 m). Acest complex de formă cilindrică pare cel mai probabil să fie o fântână din perioada romană. Materialul arheologic descoperit în umplutura ei constă în fragmente tegulare şi ceramice de factură romană, inclusiv o toartă de amforă. Partea superioară a complexului a fost demarcată circular de un şir de pietre de dimensiuni mari.
După cum se poate observa din prezentarea succintă a descoperirilor, observaţiile stratigrafice permit constatarea existenţei unor nivele arheologice ce atestă locuirea romană, în extra-muros-ul oraşului roman Municipium Aurelium Apulense.
Este posibil ca cele două ziduri să facă parte dintr-un edificiu al cărui identitate poate fi doar presupusă (posibil un atelier). Acest lucru pare să fie susţinut de caracterul materialului arheologic descoperit (în special de uneltele fragmentare descoperite).
În ce priveşte complexul de formă circulară descoperit în S2, acesta poate să fie o fântână ce cobora la pânza freatică, aflată aici la nivel destul de ridicat.
Datarea complexelor arheologice este dificil să fie făcută foarte strâns, la o primă analiză a materialului arheologic descoperit, permiţând o încadrare destul de largă, din a doua jumătate a sec. II p.Chr. - al treilea sfert a sec. III p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   In April 2007, the National Museum of Union carried out rescue l excavations in thePartoş district, Rât area, on a narrow street that leaves from Ana Ipătescu street, 7401. The area is within the Roman city Municipium Septimium Apulense.
Out of the archaeological data as well as from the field evaluation of the area around the dwelling , it was assumed that this is placed outside the borders of the Roman city, but on the location of the future construction, as proven by the consistent archaeological materials at the level of the actual ploughland (fragmentary tegular material, fragments of lime or lime with mortar, Roman ceramic, a fragment from a Roman quern, as well a parallelepipedic grit stone block – probably a baseof a table). Thus, there was decided to carry out three sections, which have the following dimensions: S.1 = 1,5x10 m; S.2 = 1,5x10 m; S.3=3x10 m.
The stratigraphy showed under humus, a level of the Roman period quite thin, and sterile which appears at about -0,65 m. The foundations of two Roman walls have been contoured on the NE-SW axe in all the three sections.
The evidents attests Roman habitation, outside the walls of the Roman city Municipium Septimium Apulense.
It is possible that two walls are a part of a dwelling whose identity may be only assumed (a workshop, possibly). This seems to be supported by the archaeological material (especially some fragmentary tools).
As far as the circular complex discovered in S.2 is concerned, this may be a fountain that moved down to phreatic level, quite high here.
The dating of the archaeological deposits is very difficult. The material, allows a pretty flexible dating, from the second half of the 2nd century A.D. - the third quarter of the 3rd century A.D.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu