Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pănade | Commune: Sâncel | County: Alba | Site: Sărături | Excavation Year: 2008

Excavation Year   2008
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Neolithic;
Middle Bronze Age;
La Tène;
Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Rural settlement;
Bronze hoard
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Pănade
Commune   Sâncel
Site  Sărături
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Boroffka Nikolaus Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Hansen Svend Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 7375.03
Report Scopul primei campanii de săpături (1-29 aprilie 2008) a fost acela de a cerceta locul de descoperire al unui depozit de bronzuri din perioada târzie a epocii bronzului, semnalat în anul 2002 MNUAI. Locul de descoperire este situat în apropiere de vărsarea Pârâului Pănăzii (care marchează şi graniţa cu localitatea Biia) în Târnava. Pârâul prezintă un interes deosebit prin faptul că unul dintre izvoarele sale are un conţinut ridicat de sare. De la Pănade erau cunoscute mai ales materiale neolitice (cultura Criş), de epoca fierului (pumnal „cimerian”, tezaur de monede Latène) şi romane (aşezare rurală) în vreme ce din localitatea învecinată Biia provin cunoscutele descoperiri de aur de vreme hallstattiană. În anul 2006, în apropierea locului de descoperire a depozitului de bronzuri, au fost găsite, în primele sondaje, materiale ceramice din vremea perioadei târzii a epocii bronzului şi mai recente astfel că s-a presupus existenţa unei aşezări contemporane depozitului. La răsărit de pârâu, pe aria localităţii Biia a putut fi identificată şi o aşezare aparţinând perioadei mijlocii a epocii bronzului (cultura Wietenberg). Pe terasa inferioară, unde potrivit descoperitorului ar fi ieşit la iveală depozitul, au fost efectuate prospecţiuni geomagnetice de către colegii de la Universitatea din Kiel1, ceea ce a permis înregistrarea mai multor anomalii. Prin sondare cu burghiul s-a putut constata că straturile de cultură ajung aici până la grosimea de cca. 1,5 m. Una din anomalii, în imediata apropiere a locului de descoperire a depozitului de bronzuri, a fost cercetată într-o secţiune cu dimensiunile de 5 x 5 m.
La adâncimea de 0,4-0,6 m au ieşit la iveală resturile unei aşezări de vreme postromană (sec. III-IV p.Chr.), cu locuinţe de suprafaţă (platformă arsă, de lut cu amprente de crengi şi scânduri); descoperirea este neobişnuită, în această zonă fiind cunoscute pentru perioada în discuţie predominant locuinţe adâncite. Sub această aşezare târzie căreia îi aparţin, probabil, cea mai mare parte a anomaliilor înregistrate geomagnetic, se găseşte un strat antropogen masiv de 1,3m, conţinând pigmenţi de lut ars, puţine cioburi din perioada târzie a epocii bronzului şi neobişnuit de puţine oase de animale. În general, consistenţa stratului nu pare să fie specifică depunerilor de aşezare, suprafaţa cercetată este însă prea mică pentru a permite atribuiri concrete. În stratul aparţinând perioadei târzii a epocii bronzului au fost descoperite, nu departe unul de celălalt, două obiecte de bronz (un ac şi un fragment de verigă) cărora li se adaugă un buton de bronz. Acul permite o datare ceva mai exactă în perioada Bronz D (Reinecke). Cele trei obiecte de bronz (remarcabil de multe pentru suprafaţa cercetată) pot fi considerate ca fiind o mică depunere în vreme ce depozitul principal (în jur de 40 de obiecte) se situa imediat la V de secţiune. Stratul de pămât steril a fost surprins la adâncimea de -1,8 -2 m. Cercetările vor continua în anul 2009, prin extinderea suprafeţei săpăturilor şi utilizarea unui detector de metale pentru identificarea eventualelor piese din depozitul de bronzuri nerecuperate până în prezent.
Abstract other lang.
Abstract   The aim of the first excavation campaign (1st – 29th of April 2008) was that of investigating the place of discovery of a bronze deposit from the Late Bronze Age, documented in 2002. The place of discovery is situated close to where the Pănăzii stream (marking also the border with the locality of Biia) flows into the Târnava river. The stream is very relevant due to the fact that one of its springs has a high salt content. From Pănade we knew especially Neolithic materials (Criş culture), the Iron Age (“Cimerian” dagger, Latène coin hoard) and Roman ones (rural settlement), while from the neighbouring locality, Biia, come the well known Hallstatt gold finds. In 2006, close to the place of discovery of the bronze deposit, we found, during the first surveys, the ceramic material from the Late Bronze Age, and more recent one, so that we presupposed the existence of a settlement contemporary to the deposit. East of the stream, on the territory of the locality of Biia we could identify also a settlement dating to the middle period of the Bronze Age (Wietenberg culture). On the lower terrace, where, according to the discoverer, the deposit was found, the colleagues from the University of Kiel conducted geomagnetic surveys, which made it possible to record several anomalies. The culture layers reach here the thickness of approximately 1.5 m. One of the anomalies, in the close vicinity of the place of discovery of the bronze deposit, was investigated in a section sized 5 x 5 m.
At the depth of 0.4 - 0.6 m we uncovered the remains of a post-Roman settlement (the 3rd – 4th centuries AD), with surface level buildings (burnt platforms of clay with prints of twigs and boards). The find is unusual, as in this area, sunken-floored buildings prevail for that period. Under this late settlement to which most anomalies registered geomagnetically must belong, there is a bulky habitation layer of 1.3 m, containing burnt clay pigments, a few sherds from the Late Bronze Age and unusually few animal bones (dating to the Bronze D/ Reinecke period).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu